11/07/2016 Poziv na prezentaciju i diskusiju: Alternativni izvještaj za BiH 2016, Nove šanse stari problemi!? Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, kao koalicija trideset organizacija civilnog društva, poziva Vas na prezentaciju i diskusiju na kojoj će se govoriti o... 30/05/2016 Komentar na prijedlog Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine i prijedlozi amandmana za unaprjeđenje prijedloga zakona Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, čije aktivnosti koordinira Sarajevski otvoreni centar, izradila je Komentar na prijedlog Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne... 30/05/2016 Prijedlog za izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije BiH Prijedlog za izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije BiH 30/05/2016 Usklađivanje Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom EU Usklađivanje Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom EU – Stručna analiza usklađenosti 30/05/2016 Strategija za prevenciju i borbu protiv diskriminacije Strategija za prevenciju i borbu protiv diskriminacije. Izazovi i mogućnosti za napredak u Bosni i Hercegovini 19/05/2016 Komentar na prijedlog amandmana na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskrimnacije BiH Poslanici/e u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH na sjednici zakazanoj za 24. maj, u drugom čitanju diskutovati će i o setu amandmana nanavedeni Zakon... 26/04/2016 U pripremi Alternativni izvještaj za BiH 2016 Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH započela je sa izradom Alternativnog izvještaja za BiH 2016 21/04/2016 Narandžasti izvještaj: Politički život i odlučivanje Političke partije moraju osigurati ravnopravno učešće žena u procesima upravljanja, odlučivanja i predstavljanja unutar stranaka, a naročito u rukovodećim tijelima. 20/04/2016 Narandžasti izvještaj: Zdravstvena zaštita Nadležne institucije treba da provode kampanje za podizanje svijesti šire javnosti o značaju reproduktivnog zdravlja u svim fazama života te se ova pitanja treba... 20/04/2016 SOC dostavio podneske kao doprinos Izvještaju o napretku za 2016. Doprinos Sarajevskog otvorenog centra sadrži četiri podneska iz dvije različite oblasti: Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH (oblast: uprava), suzbijanje diskriminacije, prava žena i... 11/04/2016 Narandžasti izvještaj: Obrazovanje i učešće na tržištu rada Ravnopravnost spolova nije integrisana u obrazovni sistem, u nastavnim sadržajima preovladavaju priče o muškarcima (autori, muškarci u historiji, naučnici i slično), a uopšte se... 08/04/2016 Narandžasti izvještaj: Pravni i institucionalni okvir za ravnopravnost spolova Svi nivoi vlasti treba da jačaju postojeće institucionalne mehanizme za ravnopravnost spolova (ARS BiH, GC FBiH, GC RS), fokusirajući se na ljudske kapacitete i...