08/02/2016 Paradoksi i relativizacije sigurnosti u Bosni i Hercegovini Prilikom predstavljanja rezultata svoga rada, pravosudne institucije široj javnosti pretežno prezentiraju rezultate represivnih radnji, odnosno govore o rješavanju krivičnih djela nakon njihovog počinjenja, a... 04/02/2016 Da li nam je potreban sistem dvostrukog oporezivanja Nakon što je BiH pristupila reformama koje su temelj za pristupanje Evropskoj uniji, pitanje dvostrukog ili višestopnog oporezivanja, ponovo je pokrenuto. U međuvremenu, u... 03/02/2016 Europeizacija policije u Bosni i Hercegovini U demokratskom društvu uloga policije ima za cilj održavanje javnog reda i mira, prevenciju i represiju kriminala, zaštitu osnovnih prava i sloboda i bilo... 22/01/2016 PRVI IZVJEŠTAJ: DECEMBARSKI ZAHTJEVI 2014 – 2018 U izvještaju koji se nalazi ispred vas predstavljamo ocjenu rada institucija vlasti te izabranih nositelja/ica vlasti u odnosu na postavljene zahtjeve tokom prvih godinu... 13/01/2016 Zakona o zabrani diskriminacije BiH treba što efikasnije primjenjivati Ovim zakonom, BiH se približila standardima koji su osnov za borbu protiv diskriminacije i gotovo da nema razlike, kada je u pitanju zakon, između... 24/12/2015 Dvije godine od usvajanja Zakona: I pored kvalitetnog zakona, uzbunjivači u BiH nisu efikasno zaštićeni! Uzbunjivači su najefikasniji izvor u otkrivanja korupcije. Ukoliko u nekoj kompaniji, ili instituciji postoji samo jedna odgovorna osoba koja je spremna da govori, to... 24/12/2015 Kome je od koristi novi Zakon o radu: Poslodavci u boljem položaju od radnika? Period koji slijedi će definitivno pokazati pravo lice novog Zakona. Ono što se u ovom momentu zna zasigurno, jeste da će zakonsko rješenje... 22/12/2015 Kome je dostupna besplatna pravna pomoć? U ovom momentu, besplatna pravna pomoć je regulisana kroz niz različitih zakona, koji nisu usaglašeni i koji se bitno razlikuju, počev od entiteta, preko... 16/12/2015 Sloboda pristupa informacijama u BiH sa osvrtom na pravo pristupa informacijama u Hrvatskoj S ciljem osiguranja ostvarivanja koncepta dobrog upravljanja, institucije vlasti obavezne su osigurati javnost svog rada na način da pravovremeno i opširno informišu javnost o... 08/12/2015 Bez linije odgovornosti: Nema zemlje za ugrožene Bosna i Hercegovina će biti još daleko od reformske agende, i to one koja će garantovati da sve svoje građane i građanke tretira kao... 04/12/2015 Komparativni pregled „Izvještaja Evropske komisije za BiH za 2015. godinu“ i „Alternativnog izvještaja o napretku BiH 2015“ Cilj komparativne analize je da ustanovi u kojoj mjeri je Evropska komisija u svojim zaključcima i preporukama uzela u obzir preporuke i nalaze organizacija... 02/12/2015 VSTV kao zaostavština jednog dijaloga o pravosuđu VSTV-ov zadatak je bila uspostava efikasnog sudskog sistema i tužilačke funkcije na razini Bosne i Hercegovine, te Brčko distrikta BiH, budući da su entiteti,...