06/06/2017 Politike mladih u Bosni i Hercegovini Na bosanskohercegovačkom putu ka boljem životu, postavlja se bitno pitanje koje će determinirati stvaranje radnosposobnih, zdravih, sretnih i motiviranih odraslih osoba i funkcionirajućih građana,... 24/05/2017 Socijalna isključenost Roma/kinja iz bh.društva s posebnim osvrtom na položaj Roma/kinja u općini Zavidovići Nepovjerenje i strah su u velikoj mjeri prisutni kod romske populacije stoga je i uključivanje u život zajednice sporo i nedovoljno. Zbog prethodno navedenog,... 17/05/2017 Visoko obrazovanje na putu u provaliju Političke stranke univerzitete vide kao jednu u nizu prilika za zapošljavanje stranačkih kadrova i kontrolu studentske mase, a sve na uštrub kvalitetnog obrazovanja i... 03/05/2017 Prava žena i njihova podzastupljenost na svim nivoima vlasti u BiH Nije realno očekivati da će se u nekoj bliskoj budućnosti ni sustav europeizirati, ni glasač emancipirati, a ni prosječan političar „Trudeauizirati“ ... 25/04/2017 Zdravstvena zaštita u BiH Problemi decentraliziranog sistema, međunarodne politike i neophodnost reforme zdravstva: Ovakav sistem zdravstvene zaštite ne smije biti nešto s čim se građani i građanke Bosne... 21/04/2017 REAKCIJA: NEDOPUSTIVO JE POMILOVANJE RATNIH ZLOČINACA Organizacije civilnog društva u ovoj koaliciji smatraju da je potpuno nedopustivo da za najteža kršenja međunarodnog prava počinitelji mogu biti pomilovani i osuđujemo svaki... 13/04/2017 Pravna sigurnost kao determinanta ekonomskog razvoja u BiH Ako jedan od ciljeva pravne sigurnosti predstavlja efikasnost zakona, postavlja se pitanje kako onda očekivati ekonomski razvoj u BiH kada imamo situacije da u... 15/03/2017 BiH na putu ka Evropskoj uniji iz ugla rodne ravnopravnosti Jedan od osnovnih principa Evropske unije sadržan i u Osnivačkim ugovorima o EU je princip ravnopravnosti polova, jednakog tretmana i jednakih mogućnost za žene... 03/03/2017 Svjetlana Marković: Organizacije civilnog društva u procesu integracije BiH u EU S obzirom da civilno društvo ima marginalnu ulogu u političkoj debati i da je uglavnom bivalo isključeno iz rasprava o važnim pitanjima u... 23/12/2016 Nenad Veličković: Kultura, pritisak, gušenje Nacionalizam u školi, kroz procese socijalizacije, nameće svakom djetetu kolektivne kulturne vrijednosti, služeći se pri tome indoktrinacijom kao dominantnim metodom. 23/12/2016 Dražana Lepir: Javni prostor pripada nama! Bitno je naglasiti da ovdje govorimo o politčkom djelovanju, koje nam je uskraćeno ili otežano ukoliko želimo da ukažemo na nemar i političku samovolju... 22/12/2016 Za domaće nepoželjni, za međunarodnu zajednicu “nužno zlo” O poziciji organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini