Usklađivanje Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom EU

Diskriminacija_final_WEB-1-600x819

Sarajevo, mart 2015. godine

Usklađivanje Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom EU – Stručna analiza usklađenosti

Tena Šimonović Einwalter i Goran Selanec

Sarajevski otvoreni centar