Alternativni analitički izvještaj o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji 2018: politički kriteriji

Sarajevo, februar, 2018

Alternativni analitički izvještaj o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji 2018: politički kriteriji

Alternativni analitički izvještaj o aplikaciji BiH za članstvo u EU rezultat je zajedničkog rada organizacija i pojedinaca/ki koji/e čine Inicijativu za monitoring EU integracija Bosne i Hercegovine. Ovaj dokument se nadovezuje na prethodne izvještaje Inicijative, kao i
na “Alternativne odgovore organizacija civilnog društva na pitanja Evropske komisije”, koje je Inicijativa izradila 2017. godine. Evropska komisija je pretprošle godine usvojila novi pristup izvještavanju o državama koje se nalaze u procesu pridruživanja, uz prilagođenu metodologiju izvještavanja.

Tako će na proljeće 2018. Evropska komisija objaviti izvještaj koji će prethoditi samom mišljenju, a kasnije tokom 2018. biće objavljeno mišljenje o aplikaciji uz analitički izvještaj. U skladu s tim, ovogodišnji Alternativni izvještaj koncipirali smo tako da pokrije što veći broj pitanja koja su bila centralna u politici Evropske unije prema BiH. Ključno pitanje je svakako bio proces izrade odgovora na Upitnik Evropske komisije, koji je BiH uručen u decembru
2016. godine, dok su odgovori predati tek 28. februara 2018. godine.

Izvještaj se, kao i prethodni, odnosi na pitanja političkih kriterija za članstvo u EU, s fokusom na stepen demokratičnosti i funkcionisanje države, pitanje vladavine prava i korupcije, ljudskih prava, naročito manjinskih i ranjivih grupa, i tranzicione pravde. Pored toga, u skladu
sa promjenama u načinu izvještavanja, u ovom dokumentu naglasak je stavljen i na neke od tema koje se odnose na posebna poglavlja acquis-a, kao što su ekonomsko-socijalna pitanja, administrativni kapaciteti za ocjenu usklađenosti sa pravnom stečevinom EU, intelektualno
vlasništvo i regionalne obaveze.

Analitički izvještaj daje prikaz stanja u oblastima koje su obuhvaćene političkim kriterijima, pri čemu je detaljnije predstavljen period nakon objavljivanja Alternativnog izvještaja za BiH 2016. godine.