Ko će biti ombudsmeni_ke BiH: Biografije kandidata_kinja

Adelina Džanković
šefica Odjeljenja za pripremu, organizaciju i realizaciju sjednica Vlade Kantona Sarajevo

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2002. godine. Od 2002. do 2007. godine, bila je zaposlenica MUP-a Kantona Sarajevo, od 2008. do 2012. radila je kao pomoćnica direktora za pravne poslove u privatnom sektoru, a od 2012. do danas kao šefica u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo, Odjeljenje za pripremu, organizaciju i realizaciju sjednica Vlade. Pored toga, bila je angažovana na promociji sporta u različitim fudbalskim savezima i komisijama u BiH. Aktivno poznaje engleski jezik.

 

Anita Duraković
docentica na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar

Diplomirala na Pravom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 2000. godine, magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2007. godini, a doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 2010. godini. Od 2000. godine zaposlena na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, na poslovima asistentice, više asistentice, docentice, prodekanice, članice Savjeta Univerziteta, te v.d. dekanice. Autorica velikog broja stručnih radova, te učesnica međunarodnih konferencija u zemlji i inostranstvu. Govori engleski i njemački jezik.

 

Branka Kolar – Mijatović
predsjedavajua Odbora državne službe za žalbe Savjeta ministara BiH

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1982. godine, a magistrirala 2010. godine na Pravnom fakultetu Panevropskog Univerziteta APEIRON Banjaluka. Od 1984. do 1992. bila sutkinja Osnovnog suda u Prijedoru, od 1998. do 2002, te od 2005. do 2011. obavljala poslove advokatice u privatnim kancelarijama, te udruženjima, a od 2011. godine radi kao predsjedavajuća Odbora za državne službe za žalbe Savjeta ministara BiH. Od 2002. do 2005. bila je ombudsmanka Republike Srpske. Članica više udruženja građana_ki, te aktivna na polju inovatorstva. Posjeduje osnovna znanja engleskog i njemačkog jezika.

 

Dejan Karan
šef Pododjeljenja za imovinsko – prave poslove u Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Vlade Brčko distrikta

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine. Zaposlen od 2004. godine u Vladi Brčko distrikta BiH, na poslovima pravnika u Pravnoj službi Vlade, višeg stručnog saradnika za rješavanje imovinsko-pravnih poslova u Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Vlade, a od 2008. godine na poziciji šefa pododjeljenja u Vladi Brčko distrikta.

 

Dragan Podinić
direktor Ureda za zakonodavstvo u Savjetu ministra BiH

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1980. godine. Od 1987. do 1992. godine radio kao advokat. Od 1992. do 1995. radio kao predsjednik Osnovnog suda u Sokocu. Od 1995. do 2003. godine radio u Vladi Republike Srpske, a od 2003. kao savjetnik i pomoćnik ministra pravde BiH. Direktor je Ureda za zakonodavstvo u Savjetu ministara BiH od 2005. godine do danas. Trenutno je na postdiplomskim studijama. Aktivno poznaje ruski jezik.

 

Emina Halilović
šefica Odjela za praćenje građansih i političkih prava u Instituciji ombudsmena za ljudska prava

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1991. godine. Od 1992. do 1994. godine bila tužiteljica u Pravnom sektoru Oružanih snaga BiH. Od 1995. do 1997. radi u privatnoj advokatskoj kancelariji, a nakon toga u Inspektoratu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, te na programima pravne pomoći u ARC International i LEGAL AID projektu. Od 2003. godine radi u Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, gdje je danas šefica Odjela za praćenje građanskih i političkih prava. Volonterski obavljala poslove u udruženjima, te prošla veliki broj stručnih obuka i seminara. Govori engleski jezik.

 

Fazila Musić
pomoćnica minista pravde BiH

Diplomirala pravo na Univerzitetu u Sarajevu. Ukupno ima 31 godinu radnog iskustva, a veći dio u pravnoj struci. Od 2001. do 2005. bila je glavna upravna inspektorica u Federalnom ministarstvu pravde, a isti posao obavljala je od 2005. do 2008. u Ministarstvu pravde BiH, gdje od 2008. do danas obavlja funkciju pomoćnice ministra. Autorica Priručnika za polaganje stručnog upravnog ispita, te više članaka u časopisu „Pravna misao“.

 

Hajro Pošković
zamjenik direktora Sekretarijata u visokog sudskog i tužilačkog vijeće BiH

Diplomirao pravo na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, gdje je i magistrirao pravne nauke. 1997. i 1998. radio kao advokatski pripravnik, od 1998. do 2014. u Organizaciji za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) kao pravni savjetnik u Odjelu za ljudska prava, a od 2014. godine radi kao zamjenik direktora Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Aktivno poznaje engleski jezik.

 

Jasminka Džumhur
omdusmenka za ljudska prava BiH

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1987. godine. Magistrica kriminologije. Radila kao sutkinja i predsjednica Suda za prekršaje u Zenici. Od 2001. do 2007. godine bila zaposlena u Uredu Visokog komeserijata za ljudska prava u BiH. Od 2008. godine radi kao Ombudsmanka za ljudska prava BiH. Od 2010. godine, članica UN Radne grupe za prisilne i nedobrovoljne nestanke, a od 2015. godine izabrana za članicu UN Komiteta za prava radnika_ca migranata_kinja. Tečno govori engleski i ruski jezik.

 

Ljubinko Mitrović
dekan Fakulteta pravnih nauka Panevropskog Univerziteta APEIRON Banjaluka

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 1981. godine. Od 1987. godine radio kao šef Odsjeka za upravno-pravne poslove i poslove stranaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova SR BiH, a od 1992. do 1998. i od 2003. do 2010. radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na različitim poslovima. Od 2010. godine zaposlen na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog Univerziteta APEIRON u Banjaluci, na poslovima profesora i prodekana za nastavu, a trenutno kao dekan Fakulteta.

 

Ljubomir Sandić
ombudsmen za ljudska prava BiH

Diplomirao pravo na Univerzitetu u Sarajevu 1974. godine. Od 1976. do 1981. radio kao sudija u Opštinskom sudu u Srpcu, od 1981. do 1986. kao Opštinski društveni pravobranilac, od 1993. do 1995. kao sudija u Okružnom sudu u Banjaluci. Od 1995. do 2008. radi u privatnoj advokatskoj kancelariji, a 2008. biva izabran za Ombudsmena za ljudska prava BiH. Prošao više stručnih obuka i seminara, te objavio dva rada iz oblasti ljudskih prava.

 

Mariofil Ljubić
pravobranitelj Bosne i Hercegovine

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je kasnije i magistrirao. Od 1987. godine radio u Centru za socijalni rad Široki Brijeg, odd 1990. godine izabran za zastupnika u Skupštini Republike BiH. Bio član više skupštinskih radnih tijela, uključujući Ustavopravnu komisiju, Komisiju za ljudska prava itd. Od 1996. do 1998. bio član delegacije BiH u Vijeću Evrope. Od 1994. godine do danas radi kao asistent-vanjski saradnik na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Od 1999. do 2003. godine bio član Komisije za polaganje pravosudnih ispita. Od 2004. do 2009. bio Ombudsman za ljudska prava BiH. Od 2012. godine radi kao pravobranitelj BiH.

 

Midhad Osmančaušević
sudija Općinskog suda u Livnu

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 1982. godine, a kasnije radio kao sudija u Opštinskom sudu u Livnu od 1983. do 1996. godine. Od 1996. do 2010. godine radio u kao pomoćnik, a kasnije zamjenik ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine. 2010. godine radio kao pomoćnik Ombudsmana BiH – Terenski ured u Livnu, a od 2010. do danas radi kao sudija u Opštinskom sudu u Livnu. Član Udruženja sudija FBiH. Odlično poznaje ruski, a površno engleski jezik.

 

Natalija Petrić
viša stručna saradnica u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Vlade RS

Diplomirala na Pravnom fakultetu na Univerzitetu „Đuro Pucar Stari“ u Banjoj Luci 1988. goine. Završila studije civilnog društva na John Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. Magistrirala rodne studija na Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije na Univerzitetu u Sarajevu. Doktorirala rodne studije na Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu. I pored toga, učestvovala na brojnim doedukacijama u zemlji i instranstvu. Od 1989. do 1996. godine radila u advokatskim kancelarijama u Banjaluci. Od 1997. do 2011. godine radila u Centru za besplatnu pravnu i psihosocijalnu pomoć ženama (Udružene žene / Helsinški parlament građana Banjaluka). 2012. godina obavljala posao izvršne direktorice u Udruženju „Udružene žene“ Banjaluka, a nakon toga postala viša stručna saradnica u Ministarstvu porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske. Objavila više stručnih radova iz oblasti diskriminacije, te ljudskih prava žena i LGBT osoba. Bila je konsultantica različitim lokalnim i međunarodnim organizacijama. Aktivno poznaje više stranih jezika.

 

Nikola Sladoje
pomoćnik ministra prave BiH

Završio Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu 1981. godine. Od 2000. do 2002. godine radio kao saradnik u Ministarstvu civilnih poslova BiH, od 2002. do 2004. godine kao šef Odsjeka za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju. Od 2004. godine do danas radi kao pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine i ujedno rukovodilac Sektora za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju. Bio je član Vijeća za djecu BiH, sudski edukator u centrima za edukaciju sudija i tužilaca RS i FBiH i šef pregovaračkog tima BiH za zaključivanje međunarodnih ugovora iz oblasti pružanja međunarodne pravne pomoći. Objavio više radova iz oblasti pravnih nauka.

 

Nives Jukić
ombudsmenka za ljudska prava BiH

Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1991. godine. Od 1997. do 2009. godine radila kao pomoćnica i asistentica omdusmena Federacije Bosne i Hercegovine. 2009. godine radila kao voditeljica Odjela za praćenje prava osoba sa invaliditetom u Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, a krajem 2011. izabrana za ombudsmenku za ljudska prava BiH. Govori engleski i njemački jezik.

 

Predrag Raosavljević
pomoćnik ombudsmena za ljudska prava BiH

Diplomirao pravo na Univerzitetu u Banjoj Luci, magistrirao pravne nauke na Kolumbija Univerzitetu (Njujork, SAD), a doktorirao međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2001. do 2003. radio kao pripravnik u Opštinskom sudu u Banjaluci, od 2005. kao intern/pripravnik u Sekretarijatu UN u Njujorku, od 2006. do 2007. kao pravni savjetnik u OSCE Misiji u BiH i kao ataše u Međunarodnom komitetu Crvenog krsta u Ženevi. Od 2007. do 2010. godine radio kao pravni savjetnik u Kancelariji visokog predstavnika u Banjalucu, a od 2010. do danas radi kao pomoćnik ombudsmena i šef Odjela za eliminaciju svih oblika diskriminacije u Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH. Od 2007. godine do danas radi i kao predavač u zvanju docenta na Univerzitetu PIM u Banjaluci. Kroz svoj dosadašnji rad, više puta je ukazivao na neravnopravan status LGBT osoba u bh. društvu i aktivno se zalagao za institucionalnu zaštitu LGBT ljudskih prava. Aktivno poznaje engleski i francuski jezik.

 

Slađana Marić
načelnica sektora u Centru za edukaciju sudija i tužilaca RS

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Banjoj Luci 1996. godine. Stručna saradnica u Osnovnom javnom tužilaštvu u Banjaluci od 1999. do 2002. godine. Od 2002. do 2008. godine radila kao pravna savjetnica u kancelariji Ombudsmena za ljudska prava BiH. 2008. godine radila kao sutkinja u Osnovnom sudu u Banjaluci. Od 2008. do danas radi u Centru za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske. Dobro govori egnleski jezik, a pored toga poznaje ruski, italijanski i francuski. Objavila je više stručnih radova.