Civilno društvo kao korektiv vlasti: zapažanja iz Alternativnog izvještaja 2016

csoAlternativni izvještaj za BiH 2016: Politički kriteriji

Civilno društvo

U prethodnom periodu nije bilo promjena zakonskog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva u BiH. Različiti nivoi vlasti imaju svoje zakone o udruženjima i/ili fondacijama. Ministarstvo pravde BiH, krajem 2015. godine dostavilo je u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i  dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, kojim se ukida zabrana da političko-administrativne jedinice osnivaju i registruju udruženja na nivou Bosne i Hercegovine, čime bi se dodatno oslabio kredibilitet nevladinih organizacija kao korektivnog fakotra i otežao njihov rad. Ministarstvo je povuklo, a zatim vratilo prijedlog zakona u parlamentarnu proceduru.

Trenutno stanje
Još ne postoji stvarna saradnja između države i organizacija civilnog društva. Dok na državnom nivou postoji mehanizam koji ne funkcioniše, na entitetskom nivou ne postoje nikakvi institucionalni mehanizmi za saradnju između vladinog i nevladinog sektora, ni volja za njihovo uspostavljanje. Podrška države radu organizacija civilnog društva nije transparentna, a mehanizmi i kriteriji za dodjelu sredstava su proizvoljni i zavise od institucije koja dodjeljuje sredstva.

U februaru 2016. godine, predsjedavajući Vijeća ministara BiH najavio je konkretne aktivnosti na revidiranju teksta Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinog sektora u BiH iz 2007. godine, koji nikada nije implementiran. Vijeće ministara BiH formiralo je komisiju za reviziju sporazuma još 2014. godine, ali još nije zabilježen nikakav napredak na tom planu. Da bi se ovaj proces ubrzao, pokrenuta je peticija za Inicijativu za hitnu uspostavu institucionalnog mehanizma dijaloga i saradnje Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom, koju je Centar za promociju civilnog društva 10. juna uručio kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Pravila za konsultacije sa civilnim društvom pri izradi pravnih propisa postoje već duže vrijeme, ali se uglavnom ne sprovode. Ministarstvo pravde BiH izradilo je novi Pravilnik za konsultacije u izradi pravnih propisa u BiH, o kojem je održalo konsultacije sa predstavnicima/cama civilnog društva krajem aprila 2016. godine. Novost je uspostavljanje zvanične online platforme za konsultacije državnih institucija sa zainteresiranom javnošću i organizacijama civilnog društva pri izradi pravnih propisa. Pravilnik još nije zvanično usvojen, dok je platforma počela raditi, iako još nije u potpunosti funkcionalna.

Još ne postoji jedinstveni registar udruženja i fondacija u BiH. Na sastanku Ministarske konferencije, u martu 2016. godine utvrđen je sporazum o tehničkoj saradnji za uspostavu internet stranice udruženja i fondacija registriranih na svim nivoima u BiH. Sporazum su potpisali predstavnici/e federalnog i nekih kantonalnih ministarstava pravde, dok je ostalim ministarstvima ostavljena mogućnost da ga naknadno potpišu, što pokazuje da i dalje ne postoji politička volja za uspostavljanje jedinstvenog registra organizacija civilnog društva na nivou BiH. Zabilježene su i aktivnosti kojima se ugrožava rad postojećih organizacija civilnog društva, konkretno sigurnih kuća u Federaciji BiH (vidjeti: 3.3 Prava žena i rodna ravnopravnost).

Cjelokupan Alternativni izvještaj za BiH 2016 možete pronaći OVDJE.