Inicijativa za monitoring EU integracija: Pozivamo institucije da iskoriste historijsku šansu za BiH i ubrzaju reforme

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH pozdravlja dodjeljivanje kandidatskog statusa za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji kao važan geopolitički potez i snažnu poruku iz Brisela. Svaka odluka koja osnažuje evropsko jedinstvo bazirano na zajedničkim vrijednostima je važna u vrijeme sigurnosne krize uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu.

Smatramo da ovo nije vrijeme za slavlje, već za ozbiljno preispitivanje dosadašnjeg djelovanja institucija u procesu evropskih integracija. Izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2022. godinu jasno ukazuje da nije ostvaren gotovo nikakav napredak u ispunjavanju prioriteta koji su pred zemlju postavljeni 2019. godine. Shodno tome, pozivamo političke aktere u BiH da preuzmu punu odgovornost za dosadašnje rezultate, da evropske integracije stave u fokus koalicionih sporazuma na svim nivoima vlasti i da implementiraju dogovoreno bez odgađanja i blokada bilo koje vrste.

“Građanke i građani Bosne i Hercegovine su izgubili previše vremena čekajući na kvalitetne zakone i usluge koji bi njihov životni standard približili životnom standardu stanovnika Evropske unije. Demonstracija političke volje koju je Vijeće ministara iskazalo usvajanjem važnih strateških dokumenata posljednjih sedmica je dokaz da se uslovi mogu ispuniti kada svi politički akteri u prvi plan stave evropske integracije. Kandidatski status je podstrek da se taj trend nastavi i sa novim sazivom Vijeća ministara BiH,” izjavio je Edo Kanlić, koordinator Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH. 

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH poziva novi saziv Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH, ali i ostale nivoe vlasti da:

  • Ubrzaju proces reformi kako bi u što kraćem roku ispunili prioritete iz Mišljenja Evropske komisije. Posebno je važno usvojiti Program integrisanja, uključujući Akcioni plan za usklađivanje propisa u BiH s propisima EU, Akcioni plan za realizaciju preporuka Europske komisije te pregled administrativnih kapaciteta. Ovi dokumenti su ključni za kvalitetno praćenje procesa evropskih integracija u kojem civilno društvo ima značajnu ulogu;
  • Osiguraju visok kvalitet procesa donošenja odluka i usvojenih akata – nije svaki usvojeni zakon dobar zakon!  Civilno društvo i stručna javnost trebaju kao partneri i korektivni faktor vlasti biti konsultovani od početka procesa izrade zakona i strateških dokumenata;
  • Jačaju državne institucije i radna tijela nadležna za evropske integracije kako bi proces vodili stručnjaci i kako bi smanjio prostor za politizaciju reformi;
  • Unaprijede strategiju komuniciranja – javnost u BiH mora biti bolje informisana o procesu evropskih integracija. Na taj način će se spriječiti potencijalne političke manipulacije i zloupotrebe procesa, dok će građani na kvalitetniji način moći dati svoj doprinos reformama.

Pred Bosnom i Hercegovinom je kompleksan i zahtjevan proces u kojem je potrebna tijesna saradnja svih relevantnih aktera – institucija na svim nivoima vlasti, civilnog društva, medija, akademske zajednice – kako bi se u što kraćem roku omogućilo otvaranje pregovora, a potom i sprovele reforme koje će stvoriti uslove za punopravno članstvo. Institucije u tom procesu imaju posebno istaknutu odgovornost. Zbog toga ih kao dio civilnog društva pozivamo da prepoznaju ovu historijsku šansu za BiH i da odmah po formiranju vlasti nastave sa reformama.