Izrada Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH rezultiraće boljom zaštitom ljudskih prava

Inicijativa za monitoring evropskih integracija predvođena Sarajevskim otvorenim centrom prepoznala je važnost reforme Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH kao centralne institucije za zaštitu ljudskih prava. Prijedlog amandmana sa obrazloženjima koje smo izradili na ovaj Zakon za cilj je imao da doprinese što kvalitetnijim rješenjima, a sve u skladu sa pravnom stečevinom Evropske unije i preporukama Međunarodnog koordinacionog komiteta i mišljenja Venecijanske komisije.

Diskusija 27/07/2015Već u julu 2015. organizovali smo javnu raspravu u Sarajevu na kojoj su svoja zapažanja iznijeli_e Saša Gavrić i Adrijana Hanušić kao glavni zagovarači_ice i inicijatori_ke izmjena ovog Zakona ispred Inicijative, Jasminka Džumhur ispred Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, Saliha Đuderija ispred Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Adnan Kadribašić ispred Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Javna rasprava koja je okupila zvaničnike institucija BiH na svim nivoima vlasti, međunarodne aktere, organizacije civilnog društva i medije na neki način dovela je do približavanja stavova po određenim pitanjima koja se odnose na unapređenje efikasnosti u obavljanju mandata zaštite i promocije ljudskih prava.

Budući da smo uvidjeli_e da prijedlog Zakona izrađen od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice ima određene nedostatke i da ne zadovoljava međunarodne standarde, prije svega one koji se odnose na preporuke Međunarodnog koordinacionog komiteta i pod-komiteta kao i mišljenja Venecijanske komisije upućena BiH, krajem jula odnosno početkom avgusta izrađen je i finalni nacrt našeg prijedloga.

Kasnije smo pozvani_e smo od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Misije OSCE-a u BiH da učestvujemo na zadnjem sastanku radne grupe za izradu prijedloga Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH održanom u Vitezu. Tokom ovog perioda, Zakon je u velikoj mjeri usaglašen sa Pariškim principima, preporukama Međunarodnog koordinacionog komiteta nacionalnih instutucija za zaštitu i promociju ljudskih prava i preporukama Venecijsnske komisije.

Nacrt Zakona kreiran u septembru u koji su ugrađeni naši prijedlozi poboljšan je, između ostalog, u dijelovima koji se odnose na: jasno definisanje nadležnosti utvrđeno kroz nekoliko članova, sastav, imenovanje i prestanak dužnosti koje između ostalog uključuje i ukidanje indirektne diskriminacije (4 ombudsmena_ke umjesto dosadašnjih 3 koji su redovno birani_e iz konstitutivnih naroda), uvođenje savjetodavnog tijela za saradnju sa civilnim društvom kao i drugim oblicima saradnje, jačanje promotivne funkcije kao i postupak izbora novih ombudsmena_ki.

Venecijanska komisija je sagledala prijedlog nacrta Zakona dostavljenog od strane Ministarstva i dala pozitivno mišljenje sa određenim brojem komentara za dodatno usaglašavanje.

Očekujemo da će Zakon dobiti podršku većine u zakonodavnom tijelu i samim tim osigurati veću nezavisnost i nepristrasnost Institucije, unaprijediti efikasnost, omogućiti jače prisustvo institucije među građanima_kama, a u konačnici i stvoriti uslov za reakreditaciju institucije u statusu A kod Međunarodnog koordinacionog komiteta i pod-komiteta upućenih BiH i drugim državama.

 

Sarajevo, 09.11.2015. godine