Javni poziv za autora/icu analize zakonske regulative o zaštiti podataka u Bosni i Hercegovini

Sarajevski otvoreni centar (u daljem tekstu: SOC) raspisuje

JAVNI POZIV

kojim traži autora/icu analize postojećih zakonskih odredbi o zaštiti podataka u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta CEI TO DATA ROL (Zaštita podataka i vladavina prava u BIH)  kojeg Sarajevski otvoreni centar provodi kroz Inicijativu za monitoring evropskih integracija BiH,  uz podršku Central European Initiative.

POZADINA

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH kroz 2024. godinu jača kapacitete organizacija civilnog društva na polju zaštite podataka i stjecanja znanja o ulozi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) Evropske unije i značaju buduće primjene ove uredbe u lokalnom zakonodavstvu.

BiH, na putu prema članstvu u EU, će imati set obaveza u vezi usklađivanja svojih propisa s EU acquis-om, koji se također odnosi na važnost zaštite podataka i prava pojedinaca na privatnost. 

Bolja regulacija zaštite ličnih podataka i aktivno uključivanje civilnog društva u ovaj proces doprinijet će poticanju veće transparentnosti u institucionalnom radu i jačanju partnerstava između civilnog društva i institucija, ali i jačanju povjerenja građana_ki prema institucijama i odgovornosti institucija, što je važan dio procesa evropskih integracija. 

Zbog ograničenih informacija o zakonskoj regulativi na polju zaštite podataka u BiH te potrebi zaštite ličnih podataka, nužno  je analizirati postojeće zakonske  odredbe o zaštiti podataka, način provođenja ove regulative te ulozi državnih tijela koja se bave pitanjima zaštite ličnih podataka. Posebno je značajno pripremiti zemlju za članstvo u Evropskoj uniji i zagovarati usklađivanje lokalnog zakonodavstva s GDPR-om i prije pristupanja BiH Evropskoj uniji.

 

PERIOD ANGAŽMANA: Od 5. juna do 1. jula 2024. godine

 

OPIS ZADATKA

 1. Istraživanje postojeće zakonske regulative o zaštiti podataka na državnoj razini i razini entiteta, s posebnim naglaskom na odredbe koje ugrožavaju zaštitu podataka, te na analizu zakonske regulative koja ugrožava zaštitu privatnog života i ljudskih prava te osnovnih sloboda;
 2. Pisanje i dostavljanje analize; analiza se dostavlja u Word dokumentu; 
 3. Komunikacija sa programskim koordinatorom Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH u pogledu procesa rada, rokova i dostavljanja finalnog proizvoda (analize).

REZULTAT: 

 1. Prikupljeni podaci i zakonskoj regulativi o zaštiti podataka na državnoj i entitetskoj razini, s uvidom u dijelove zakonske regulative koji nisu usklađeni s Općom uredba o zaštiti podataka (GDPR) Evropske unije;
 2. Na temelju prikupljenih podataka iz stavke 1., napisana komparativna analiza zakonskoj regulativi u Bosni i Hercegovine, na državnoj i entitetskoj razini, i usporedba postojeće zakonske regulative sa Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) Evropske unije.

ROKOVI

 • od 5. juna. do 15. juna 2024. prikupljanje podataka;
 • od 15. juna. do 25. juna. 2024. kompiliranje nalaza i rezultata te pisanje analize;
 • od 25. juna do 30. juna 2024. finalne konsultacije sa programskim koordinatorom Inicijative u vezi sadržaja analize
 • 1. juli 2024.: dostavljanje finalnog proizvoda (komparativne analize).

POTREBNE VJEŠTINE

 • Autor/ica mora imati razvijene analitičke sposobnosti i iskustvo u analizi i sakupljanju podataka;
 • Autor/ica mora poznavati pravni sistem BiH, sa posebnim naglaskom na regulativu koja se odnosi na zaštitu podataka i ulogu Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH;
 • Poželjno je da je autor/ica upoznat/a s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) Evropske unije.

NAČIN PRIJAVE

Molimo Vas da Vašu biografiju (CV), finansijsku ponudu i sažetak (concept note – maksimalno dvije stranice kucanog teksta) načina prikupljanja i analize zakonske regulative dostavite na [email protected] i [email protected]najkasnije do 31. maja 2024. godine (do 15:00h) sa naznačenim „Prijava za autora_icu analize postojećih odredbi o zaštiti podataka u Bosni i  Hercegovini“ u predmetu email-a.