Kako radimo sa ljudima koji rade za našu zemlju ili zašto je sistem upravljanja ljudskim resursima temelj dobre uprave

Ovaj članak predstavlja treći u nizu od tri članka od strane vanjskog saradnika Inicijative za monitoring EU integracija u BiH na temu reforme javne uprave u BiH. Prethodne članke možete pročitati na sljedećem linku:
ČLANAK 1: Šta nas sve očekuje u procesu reforme javne uprave?
ČLANAK 2: 
Procjena uticaja propisa ili kakvo zakonodavstvo ostavljamo našoj djeci?

 

Ne postoji jedinstveni model definisanja državne službe odnosno odgovarajuće kategorije zaposlenih. Države to pitanje regulišu shodno svojim specifičnostima i tradiciji.  Cilj stvaranja te posebne kategorije lica je uređenje njihovog statusa, prava, obaveza, sistema zapošljavanja i drugih pitanja na takav način da se osigura profesionalnost, neutralnost, efikasnost, integritet i jednaku mogućnost dostupa do radnog mjesta pod istim uslovima za sve građane. Za tu posebnu kategoriju zaposlenih primjenjuju se posebna pravila javnog prava, iako je prisutan i trend sve većeg uticaja opšteg prava o radnim odnosima i na status, prava i obaveze državnih službenika.

Obim državne službe potrebno je definisati horizontalno (na koje organe i organizacije se primjenjuje pravni režim državne službe) i vertikalno (za koje zaposlene se primjenjuje taj pravni režim). Horizontalno definisanje odnosi se na pitanje da li državna služba treba da obuhvati samo organe centralne uprave ili također zaposlene u organima lokalne samouprave i u organima koji ne spadaju o krug organa uprave (sudovi, tužilaštva, skupština). Postavlja se i pitanje da li se primjena mora raširiti i na organizacije sa javnim ovlaštenjem (javni fondovi, javne agencije i slično).

Sistem državne uprave na federalnom nivou uređen je sljedećim propisima: Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakon o namještenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Federacije BiH, te podzakonskim aktima donesenim u svrhu provedbe naprijed navedenih zakona i Kolektivnim  ugovorom  za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Da bismo napredovali ka Evropskoj uniji, moramo raditi na umanjenju fragmentiranost i preklapanje nadležnosti, između vlasti kantona i vlasti Federacije BiH, kroz model sporazumjevanja za funkcionalnu uspostavu izvršavanja nadležnosti i odgovornosti u oblasti javne uprave. Federalno ministarstvo pravde treba, u saradnji sa resornim ministarstvima, izvršiti analizu organizacije i funcionisanja organa uprave, upravnih organizacija i pravnih lica sa javnim ovlaštenjima. U skladu sa rezultatima analize izraditi model reorganizacije organa uprave i zakonom osigurati međusobna spajanja poslovnih procesa, po stvarnoj srodnosti, a nezavisno o faktičkoj pripadnosti pojedinom resoru. Izvršiti optimalnu raspodjelu nadležnosti, funkcija, poslova i procesa između svih federalnih organa u sistemu javne uprave.

Na osnovu provedene analize nužno je ponuditi model reorganizacije pravnih lica sa javnim ovlaštenjima i njihovo jedinstveno zakonsko uređenje kroz uključivanje u jedinstven sistem javne uprave.  Nužno je urediti i sistem plaća i naknada u javnoj upravi (u državnoj upravi i nedržavnoj upravi, odnosno pravnim licima sa javnim ovlaštenjima i vanbudžetskim fondovima).

Potrebno je ojačati kapacitete Zavoda za javnu upravu koji će vršiti analizu, praćenje i provedbu reforme javne uprave, te davati inicijative za učinkovitost procesa reforme javne uprave i redovno izvještavati Vladu Federacije BiH o stanju u oblasti. Dalje, nužno je ojačati kapacitete Agencije za državnu službu i regulisati njene nadležnosti kao osnovne instititucije u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima.

Nužno je također uspostaviti jedinstvenu metodologiju prikupljanja, sadržaja i klasifikacije podataka o zaposlenim u organima uprave i subjektima sa javnim ovlaštenjima Federacije BiH.

Važno je obezbjediti jedinstvene kriterije i procedure za prijem u organe javne uprave, te vertikalnu i horizontalnu mobilnost zaposlenih.  Dalje, potrebno je uspostaviti efikasan sistem mjerenja učinka javnih službenika, te shodno tome uspostaviti sistem karijernog razvoja i nagrađivanja za postignute rezultate rada (napredovanje u službi, plaće, naknade i dr.), trebamo uspostaviti jedinstven registar javnih službenika u Federaciji BiH.

Pred nama je izrada novog Zakona o javnim službenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Zakona o sistemu javne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Uredbe o smjernicama za vođenje kadrovske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugih propisa u cilju usklađivanja i provođenja navedenih zakona.

Novo zakonodavstvo u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi treba da normativno obuhvati nove i učvrsti postojeće institute u zapošljavanju, (zasluge prema nivou kompetentnosti), uspostaviti kadrovsko planiranje, redefiniranje postupka načina prijema u državnu službu i provjere znanja i sposobnosti kandidata u postupku prijema u državnu službu, novu kategorizaciju pozicija u strukturama organa državne službe i tome primjereno redefinirani sistem plaća, razvoj i planiranje karijere, horizontalnu i vertikalnu mobilnost u državnoj službi uz razvoj internog tržišta rada, stručno osposobljavanje i usavršavanje, unapređenje vještina rukovođenja u upravi, redefiniranje postupka i instituta disciplinske odgovornosti, postupak pravne zaštite i druga bitna pitanja.

Pored toga uspostavljanje saradnje na sprazumnoj osnovi između federalne i kantonalnih  vlasti donijet će  sljedeće rezultate, i to:

  • Harmonizirana zakonska rješenja službeničkog sistema u FBiH
  • Obuhvat svih zaposlenih u organima državne službe
  • Centralni registar zaposlenika (državnih službenika i namještenika)
  • Uređen i efikasan sistem upravljanja ljudskim potencijalima
  • Uređen odnos svih nivoa vlasti u FBiH u oblasti državne službe
  • Smanjenje broja zakonskih i podzakonskih akata
  • Uređen i efikasan sistem upravljanja ljudskim potencijalima u čitavoj državnoj upravi FBiH, na način da se osigura primjena jedinstvenih standarda te omogući usavršavanje službenika putem odgovarajućih institucionalnih mehanizama.