Model Zakona o javnom okupljanju

Juni, 2020.

Model Zakona o javnom okupljanju, autora Uglješe Vukovića

Model Zakona o javnom okupljanju pripremljen je u namjeri da se predstavi zakonski prijedlog koji nastoji ispoštovati međunarodne prakse i standarde u vezi sa pravom na slobodu okupljanja, u prvom redu Smjernice o pravu na slobodu okupljanja u drugoj pripremi Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE) i Venecijanske komisije (VK), kao i mišljenja iz Kompilacije VK u vezi sa slobodom okupljanja. U izrađenom zakonskom prijedlogu uzeti su u obzir i komentari VK na Prednacrt zakona o javnom okupljanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i analiza o pravu na slobodu okupljanja u Bosni i Hercegovini u kojoj su razmatrani međunarodni standardi i nacionalne prakse.