Neophodno preispitati članove Zakona koji uređuju osnivače udruženja i fondacija

PS BiH

Inicijativa za monitoring evropskih integracija u BiH, kao koalicija 30 organizacija civilnog društva sa teritorija cijele BiH, smatra problematičnim sadržaj i obrazloženje člana 5. i člana 12. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH koji će se danas naći na dnevnom redu Predstavničkog domom Parlamentarne skupštine BiH.

Prijedlogom Zakona previđeno je ukidanje izričite zabrane kojom osnivači udruženja i fondaciju ne mogu biti: država BiH, entiteti, kantoni, gradovi, opštine, mjesne zajednice, državni organi, te državna preduzeća i fondovi. U obrazloženju Prijedloga navedeno je jedino da je to u skladu s međunarodnim propisima, kao i Ustavom Bosne i Hercegovine, te da je ovom izmjenom osigurano da se ovo pitanje na nivou institucija Bosne i Hercegovine uredi na način kako je to uređeno na nižim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama okruženja.

Ukidanje izričite zabrane političko-administrativnim jedinicama u Bosni i Hercegovini da osnivaju i registruju udruženja i fondacije na nivou Bosne i Hercegovine je nesvrsishodno i otežava položaj organizacija civilnog društva koje djeluju na teritoriju cijele države, te dodatno slabi kredibilitet istih u ulozi korektivnog fakotra u vršenju vlasti u Bosni Hercegovini, jer neće postojati jasna razlika između uloge vladinih organizacija i organizacija civilnog društva. S druge strane, obrazloženje za ukidanje ove izričite zabrane je apsurdno, jer institucije vlasti u Bosni i Hercegovini nemaju obavezu da usklađuju zakone iz svoje nadležnosti sa zakonima na nižim nivoima vlasti, a naročito ne sa zakonima država u okruženju, kako je to navedeno u obrazloženju Prijedloga.

U vezi sa gore navedenim, zahtjevamo da od poslanica i poslanica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da prilikom razmatranja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH preispitaju osnovanost član 5. i člana 12. ovog Prijedloga, te da se nađe rješenje koje adekvatno može da odgovori prilikama i položaju udruženja i fondacija u BiH.

Sarajevo, 16.02.2016. god.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH