O spornom prijedlogu Zakona o javnom okupljanju Republike Srpske potrebno je zatražiti mišljenje Venecijanske komisije!

ns-rsInicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine poziva Vladu i Narodnu skupštinu Republike Srpske da nacrt novog Zakona o javnom okupljanju Republike Srpske uputi Venecijanskoj komisiji kako bi ista iznijela mišljenje da li je prijedlog nacrta ovog Zakona u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ali i drugim aktima međunarodnog prava.

Pravo na javno okupljanje jedno je od najvažnijih ljudskih prava i predstavlja jedan od osnovnih indikatora političke „demokratičnosti“ jednog društva. Stoga, donošenje nove regulacije u ovoj oblasti mora se vrlo pažljivo tretirati. Određene odredbe iz nacrta zakona o javnom okupljanju ukazuju na namjeru zakonodavca da se ovo pravo ograniči. Kako ne bi došlo do potencijalnog kršenja ljudskih prava, u fazi donošenja ovog zakona od velike koristi bi bilo stručno mišljenje jednog od najvažnijih pravnih tijela u Evropi.

Pored toga, imajući na umu proces integracija BiH u Evropsku uniju, te predstojeće reforme koje se odnose na vladavinu prava, pravosuđe i ljudska prava, Vlada i Narodna skupština RS bi trebali zatražiti i stručno i javno objavljeno mišljenje Evropske komisije. Ključno pitanje svakako treba biti usklađenost nacrta zakona sa pravnim naslijeđem Evropske unije.

Ponukani načinom na koji je nedavno usvojen Zakon o javnom redu i miru RS, organizacije civilnog društva okupljenje u Inicijativi za monitoring evropskih integracija BiH strahuju da bi se i ovaj Zakon mogao naći pred poslanicima i poslanicama Narodne skupštine Republike Srpske, bez adekvatno provedene široke javne rasprave, konsultacija sa organizacijama civilnog društva i uvažavanja mišljenja stručne javnosti.

Koncepcija ljudskih prava i sloboda predstavlja specifičnu razradu načela slobode pojedinca ili grupa u odnosu na javnu vlast i na taj odnos svaka demokratska država treba gledati kao na odnos zamišljen u cilju ostvarenja najboljih uslova za uspostavljanje prikladnog i konstruktivnog  dijaloga u političkoj zajednici, u čemu i pravo javnog okupljanja zauzima svoje istaknuto mjesto.

Stoga, pozivamo Vladu i Narodnu skupštinu RS da ovo pitanje tretiraju s posebnom pažnjom, ne ugrožavajući principe učešća građana i građanki u donošenju odluka, niti ograničavajući ovo ljudsko prava.

Sarajevo, maj 2015. godine