Odnos BiH i EU: Kako do potpunog poštivanja ljudskih prava migranata i tražitelja azila

Svjedoci_kinje smo alarmantnog trenda kršenja ljudskih prava neregularnih migranata, tražitelja azila i izbjeglica u svim dijelovima Evrope što nažalost uključuje i BiH.

Neregularne migracije ne predstavljaju krivično djelo i samim tim neregularni migranti uživaju određena prava i slobode. Jedno od njih je i pravo da izjave azil odnosno pravo da pristupe pravičnom i efikasnom sistemu i procedurama koje se vežu za azil. Poseban fokus ove analize iz tog razloga je stavljen na pravne aspekte uživanja prava na azil kao jednog bitnog instrumenta za zaštitu ljudskih prava koji dalje omogućava pristup osnovnom obimu prava kao što je pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama, obrazovanju, nesmetano kretanje itd.

Ova analiza nema za cilj da ponudi odgovore na sva pitanja i problematike nego da ukaže na nekoliko ključnih posljedica humanitarne krize sa jedne strane i sa druge strane da podsjeti na nacionalne i međunarodne instrumente zaštite ljudskih prava u kontekstu pristupanja EU za BiH koja je potencijalna zemlja kandidatkinja, ali gdje veliku ulogu svakako igra činjenica da nije lišena postupanja prema standardima EU.

Za potrebe izrade ove preliminarne analize korišteni su dostupni dokumenti, strategije i važeći zakoni koji se sprovode u BiH a koji su vezani za upravljanje migracijama. Podaci relevantnih organizacija kako međunarodnih (prije svega IOM, Delegacije EU, UNHCR-a) tako i lokalnih, podaci nadležnih ministarstava također će biti korišteni kao pokazatelji trenutnog stanja u ovoj oblasti.

Publikaciju na B/H/S jeziku možete preuzeti ovdje.

Publikaciju na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.