Okončan proces imenovanja ombudsmena_ki: Uloga organizacija civilnog društva

Untitled1234Istekom mandata tri ombudsmena_ke za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, imenovana je Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje tri ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koja je 08.04.2015. i konstituisana.

Vođeni najvećim standardima demokratizacije jednog društva, evropskom pravnom stečevinom, pozivajući se na Pariške principe koje je 1993. godine usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, da se pri imenovanju nacionalnih institucija za ljudska prava, omoguće „pluralistična reprezentativnost i prisustvo“, Sarajevski otvoreni centar i Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH kojom koordinira su pozvale Komisiju da organizacije civilnog društva, aktivne u oblasti promocije i zaštite ljudskih prava, uključe u cjelokupni proces imenovanja ombudsmena_ki, i to sa savjetodavnim statusom, slično kao pri imenovanju ombudsmena_ki 2008. godine.

Sarajevski otvoreni centar i ostale članice Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH su 28.05.2015. predložile izmjene i dopune nacrta Poslovnika Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH u smislu učešća bh. civilnog drušva u procesu imenovanja tri ombudsmena. Komisija je u potpunosti prihvatila prijedloge, te na taj način osigurala učešće organizacija civilnog društva i na potpuno demokratski način nastavila proces, a Inicijativa na čelu sa Sarajevskim otvorenim centrom u potpunosti na raspolaganje stavila svoju stručnost i relevantno iskustvo kako bi proces imenovanja protekao u potpunosti transparentno.

Javni konkurs za povođenje procedure za imenovanje tri ombudsmena_ke za ljudska prava Bosne i Hercegovine bio je otvoren od 22.07. do 05.08.2015. godine, a pristiglo je 19 prijava. Sve prijave su uzete u razmatranje, a kandidati_kinje pozvani_e na intervju.

Članice Inicijative učestvovale su i na svim sjednicama Komisije, te doprinijele procesu i dostavljanjem pitanja za kandidate_kinje koji_e su 30.09. i 01.10. intervjuisani_e i ocjenjivani_e od strane svih članova_ica Komisije. Pitanja su bila grupisana u tri oblasti: zakonski okvir, organizacija i podjela rada između tri ombusmana_ke, te prava manjina i pritužbe građana_ki.

Kasnije je, 14.10. jednoglasno usvojena i rang lista kandidata_kinja čime je Komisija okončala svoj posao, a Predstavnički dom je na 19. sjednici održanoj 28.10. imenovao Ljubinka Mitrovića, Jasminku Džumhur i Nives Jukić za ombudsmene za ljudska prava BiH, kao tri najviše rangirana_e kandidata_kinje.

Ombudsmeni_ke za ljudska prava BiH:

Jasminka DŽUMHURJasminka Džumhur
Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1987. godine. Magistrica kriminologije. Radila kao sutkinja i predsjednica Suda za prekršaje u Zenici. Od 2001. do 2007. bila zaposlena u Uredu Visokog komeserijata za ljudska prava u BiH, a od 2008. radi kao ombudsmenka. Od 2010. godine je članica UN Radne grupe za prisilne i nedobrovoljne nestanke, a od 2015. godine izabrana za članicu UN Komiteta za prava radnika_ca migranata_kinja.

mGI8x-_i_400x400Ljubinko Mitrović
Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 1981. godine. Od 1987. godine radio kao šef Odsjeka za upravno-pravne poslove i poslove stranaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova SR BiH, a od 1992. do 1998. i od 2003. do 2010. radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na različitim poslovima. Od 2010. godine zaposlen na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog Univerziteta APEIRON u Banjaluci, na poslovima profesora i prodekana za nastavu, a trenutno kao dekan Fakulteta.

ombudsmen2013033011131453

Nives Jukić
Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1991. godine. Od 1997. do 2009. godine radila kao pomoćnica i asistentica omdusmena Federacije Bosne i Hercegovine. 2009. godine radila kao voditeljica Odjela za praćenje prava osoba sa invaliditetom u Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, a krajem 2011. izabrana za ombudsmenku za ljudska prava BiH.