Osvrt na usvojeni Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa integracija u EU

Na 16. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupstine BiH odrzžanoj 8. aprila 2021. godine, usvojen je Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija. Ovaj dokument sadrži dva segmenta: Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija kao i Zajednicku izjavu članova kolegija PS BiH, Parlamenta FBiH, Narodne skupštine RS i Skupštine BD o podršci ovom planu. Ovakav plan predstavlja deklarativnu izjavu nositelja_ica zakonodavne vlasti o navodno adekvatnom funkcioniranju mehanizama saradnje za nositelje zakonodavne vlasti koja se odnosi na konferencije, forume, saradnju i druge aktivnosti u kontekstu EU integracija. Fokus je nadalje stavljen na pozive izvršnoj vlasti (Vijeću ministara prije svega, kao i vladama) da kroz nadzor osiguraju provođenje sveobuhvatnog državnog programa evropskih integracija, koordinaciju različitih tijela i poziva na jačanje uloge parlamenata, kao i podizanje svijesti javnosti u ovom procesu.

Uvidom u isti može se konstatovati da su se nositelji zakonodavnih djelatnosti odlučili sastajati i dogovarati kroz razne forume, ali ni riječi o stvarnim problemima i prioritetima u oblasti pridruživanja. Ne postoji nikakva veza u kojoj bi bh vlasti, pored 14 prioriteta koje je EU stavila pred nas, izdvojile šta će biti prioriteti i koji je modus operandi rješavanja nagomilanih problema, naročito u kontekstu pridruživanja. Veza nije uspostavljena ni sa postojećom Strategijom integrisanja BiH u Evropsku uniju,osim zaduženja da se prati implementacija tog programa, bez adekvatnog plana. Od nositelja_ica zakonodavne i izvršne vlasti očekujemo da vidimo dokument koji bi na efikasan način doprinijeo procesu pridruživanja, a ne izjavu o održavanju sastanaka.

Plan prioriteta možete preuzeti ovdje.