Preporuke za unapređenje Zakona o sukobu interesa BiH

Autorica: Ivana Korajlić

Urednica: Dajana Bakić

Izdavač: Sarajevski otvoreni centar (www.soc.ba) u ime Inicijative
za monitoring evropskih integracija BiH (www.eumonitoring.ba)

Publikacija na B/H/S jeziku dostupna ovdje.

Publikacija na engleskom jeziku dostupna ovdje.