Prije upućivanja u Parlament FBiH: Zakon o radu mora u širu javnu raspravu

parlament fbih(6)U svojoj izjavi za bh. medije od prije nekoliko dana, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Edin Musić je izjavio da je Vlada Federacije BiH izradila nacrt novog Zakona o radu, koji bi ubrzo trebao biti upućen u parlamentarnu proceduru. Novi Zakon o radu uslovljen je od strane Međunarodnog monetarnog fonda, a takođe je dio reformskog paketa koji zahtijeva Evropska unija.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine pozdravlja opredjeljenost predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da se intezivira rad u Parlamentu, ali ujedno i izražava svoju zabrinutost jer tekst nacrta Zakona do danas nije poznat javnosti.

Zbog toga, Inicijativa za monitoring evropskih integracija poziva Vladu Federacije BiH na dosljednju primjenu Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme pravnih propisa i drugih akata koje je sama Vlada donijela na svojoj 53. sjednici održanoj dana 04.06.2012. godine. Podsjećanja radi, ovom Uredbom jasno su utvrđena pravila za postupanje federalne Vlade i federalnih organa, uključujući i ministarstva, u pripremi prednacrta/nacrta/prijedloga zakona i drugih pravnih akata koje donose ili predlažu federalni organi i Vlada, a u cilju učešća zainteresovane javnosti odnosno građana_ki, organizacija civilnog društva, predstavnika_ca akademske zajednice, komora, javnih ustanova i drugih pravnih lica na koje može uticati pravni propis koji se donosi ili koja će biti uključena u njegovu implementaciju. Učešće zainteresovane javnosti u smislu ove Uredbe obuhvata četiri stepena: informiranje, konsultacije, uključivanje zainteresovane javnosti kao i partnerstvo kao najviši stupanj saradnje i uzajamne odgovornosti Vlade i zainteresovane javnosti za proces donošenja pravnog propisa. Minimalne obaveze koje svaki federalni organ mora ispoštovati u vezi sa konsultacijama o pravnim propisima je da nakon utvrđenog teksta pravnog propisa i drugih akta od interesa za javnost, u ovom slučaju Zakona o radu, postavi prednacrt/nacrt Zakona na svoju web stranicu, uz pružanje mogućnosti dostavljanja komentara, te obavijesti i pozove na dostavu komentara sve zainteresirane predstavnike_ce javnosti. Sve ove radnje u ovom slučaju  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dužno je izvršiti prije podnošenja samog prednacrta/nacrta Zakona o radu na razmatranje Vladi FBiH. To, nažalost, nije učinjeno, pa samim tim Vlada nije ni mogla ni razmatrati ovaj pravni propis.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH ukazuje Parlamentu FBiH na ovu činjenicu i poziva zastupnike_ce Parlamenta da u skladu sa svojim Poslovnikom o radu, prilikom razmatranja nacrta Zakona o radu FBiH, usvoje zaključak kojim će obavezati nadležno ministarstvo za provođenju šire javne rasprave na svim nivoima vlasti u ovom entitetu, kao i na podnošenje pismenog izvještaja o rezultatima javnih rasprava sa  prijedlogom i iznesenih mišljenja i prijedloga o pojedinim pitanjima. Kako se Zakon o radu FBiH direktno odražava na ekonomski status svakog_e građanina_ke, i kao takav samom Uredbom je ocijenjen kao pravni propis koji ima uticaj na javnost, njima se mora pružiti mogućnost da se upoznaju sa nacrtom Zakona i putem javnih rasprava upute svoje komentare.

Kako bi se cijeli ovaj proces učinio transparentnim, predstavnici_e zakonodavne i izvršne vlasti odgovornim, a aktivna participacija građana_ki uvažena, što je njihovo demokratsko pravo, ali i obaveza, svi komentari i  odgovori na nacrt Zakona se trebaju objaviti na web stranici nadležnog ministarstva.