Prijedlozi za reformu zakonskog okvira Institucije ombudsmana

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je centralna nezavisna institucija za zaštitu i promociju ljudskih prava. Imajući na umu da u Bosni i Hercegovini ne postoje druge institucije ombudsmanskog karaktera (npr. tematski ombudsmani), niti druge institucije za ljudska prava, kao što su fondacije ili vladine kancelarije za promociju civilnog društva, značaj Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je još veći.

 

Kako bi se:

  • osigurala veća nezavisnost institucije,
  • unaprijedila efektivnost institucije u obavljanju svog mandata zaštite i promocije ljudskih prava
  • omogućilo jače prisustvo institucije među građanima/kama i na terenu i jačalo povjerenje u nju,
  • jačala institucionalna finansijska nezavisnost,
  • unaprijedila interna struktura institucije,
  • jačala saradnja institucije sa predstavnicima/ama organizacija civilnog društva, akademske zajednice i struke,
  • konačno regulisalo pitanje Nacionalnog preventivnog mehanizma za prevenciju torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka, te
  • stvorili uslovi za akreditaciju Institucije ombudsmena za ljudska prava u statusu “A”,

od centralnog značaja je da se izradi i usvoji novi Zakon o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, kao neformalna koalicija trideset organizacija civilnog društva koje doprinose praćenju reformi i nadgledaju primjenu politika, prava i standarda Evropske unije, fokusirajući se na pitanja demokratizacije, vladavine prava, te ljudskih i manjinskih prava, prepoznala je ovo pitanje kao jako važno te se kroz svoje prijedloge želi uključiti u proces reforme. Nadamo se da kroz ove prijedloge amandmana i obrazloženja pružamo adekvatnu podršku ovom procesu, te da će isti biti prepoznati od strane nadležnih institucija.

 

Cijelu draft verziju dokumenta možete pogledati OVDJE.