Saopštenje: Predlažemo učešće organizacija civilnog društva u radnoj grupi za izmjene Zakona o ombudsmanu za ljudska prava

saopstenje zakon o ombudsmanimaInicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, kao koalicija trideset respektabilnih organizacija civilnog društva okupljenih oko pitanja demokratizacije, vladavine prava, ljudskih i manjinskih prava, u maju mjesecu ove godine uputila je dopis predsjedavajućem i članovima Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja tri ombudsmena za ljudska prava BiH. U dopisu smo već tada pozvali nadležne institucije da u proces imenovanja ombudsmena pozovu i organizacije civilnog društva koje svojim radom i inputima mogu da doprinesu boljem i transparentnijem izboru osoba u Instituciju kojoj je primarni zadatak zaštita ljudskih prava.

Dana 19.05. 2015. godine, dopis smo uputili ministrici za ljudska prava i izbjeglice Semihi Borovac kao i pomoćnici ministrice Salihi Đuderija u kojem smo naglasili da su od velikog značaja teme o kojima smo obaviješteni prije nekoliko sedmica a to su:
– Imenovanje ombudsmana za ljudska prava
– Izmjene Zakona o ombudsmanu za ljudska prava u BiH

Sama važnost učešća organizacija civilnog društva u dvije gore navedene oblasti leži u činjenici da članice Inicijative svoj rad fokusiraju na zaštiti i promicanju ljudskih prava, konkretno na pitanjima suzbijanja diskriminacije, te saradnji sa institucijom Ombudsmana za ljudska prava u BiH.

Vođeni_e najvišim standarima demokratizacije jednog društva, evropskom pravnom stečevinom, ali i Pariškim principima u vezi sa statusom nacionalnih/državnih institucija za promociju i zaštitu ljudskih prava, smatramo neophodnim da organizacije civilnog društva, aktivne u oblasti promocije i zaštite ljudskih prava, budu uključene u pripremu novog Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH.

Vodeći se gore navedenim, pozvali smo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da najmanje jedna, a po mogućnosti i više članica Inicijative bude uključeno u proces izmjene već pomenutog Zakona te time ponudili svoju saradnju, iskustvo i stečena znanja. Vjerujemo da možemo dati korisne doprinose u oblastima: nadležnosti i funkcije Institucije, ustrojstva Institucije, izbora ombudsmana, finansije i nezavisnosti, obrade predstavki/žalbi, poštivanja preporuka, uključenost civilnog društva u rad Institucije, izvještavanje o ljudskim pravima, ali i mnogim drugim pitanjima.