Saopštenje za javnost povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Logo inicijative (1)SAOPŠTENJE ZA JAVNOST INICIJATIVE ZA MONITORING EVROPSKIH INTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE POVODOM 10. DECEMBRA/PROSINCA – MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA

Povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH želi da ukaže na sistemska kršenja ličnih, građanskih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava u Bosni i Hercegovini te poziva sve nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da počnu u cijelosti primjenjivati međunarodne konvencije koje je Bosna i Hercegovina ratificirala, te nacionalne propise kojima se štite ljudska prava i slobode

Inicijativa za monitoring evrospkih integracija, radeći na prvom Shadow Reportu o procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine evidentirala je brojna kršenja ljudskih prava, te želi posebno da ukaže na sljedeće oblasti:

  1. U posebno teškom položaju se nalaze osobe sa invaliditetom u BiH. Iako su brojne međunarodne konvencije u ovom polju potpisane, zbog komplikovanog državnog sistema i nedostatka novaca, provođenje tih konvencija je blokirano na više nivoa. U pojedinim kantonima osobe sa invaliditetom ne mogu biti zdravstveno osigurane, i jedino su im na pomoći njihove porodice. Ustavne reforme Federacije BiH bi trebale da omoguće jednaka socijalna prava svim osobama sa invaliditetom, ali je i potrebno harmonizirati socijalni sistem na državnom nivou kako bi sve osobe bilo jednako tretirane.
  2. U obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine i dalje postoji segregacija u školama na nacionalnoj osnovi. Federacija BiH bi trebala uložiti napore da se ujedini obrazovni sistem i omogući multikuturalni nastavni program, a Republika Srpska da omogući jednako pravo na obrazovanje svim pripadnicima/ama konstitutivnih naroda te ukloni iz svog obrazovnog sistema diskriminirajuće elemente.
  3. Romi, kao najveća manjinska grupa u BiH, nailaze na brojne probleme u obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvu. Trenutno postoje brojne bh. i međunarodne organizacije koje pomažu Romima, ali Bosna i Hercegovina bi trebala raditi na uključivanju romske populacije u društvo i javni život kako bi imali iste mogućnosti kao svi građani/ke.
  4. Jedna od manjina koja je također svakodnevno diskriminirana je LGBT zajednica. Iako je pomak napravljen u reformi pravnog sistema, potrebno je osigurati punu implementaciju anti- diskriminatornih zakona i sankcija za napade na pripadnike/ce ove zajednice. FBiH mora promjeniti Krivični zakon kako bi uključila zločin iz mržnje u pravni sistem.
  5. U pogledu političke participacije žena, postignut je napredak ali simboličan, jer se može primjetiti da žene nisu na vodećim pozicijama u državi. Sankcije za nasilje nad ženama jesu zakonski harmonizirane ali procesuiranje ovih slučajeva je još uvijek

sporo i potrebna je veća podrška ženama da prijavljuju napade seksulane i druge napade.

Inicijativa poziva odgovornu vlast da se bave osnovnim potrebama i pravima svih građana/ki jer samo na taj način možemo postati demokratska država i punopravni član Evropske zajednice.