Alternativni odgovori organizacija civilnog društva na pitanja Evropske komisije

Sarajevo, avgust 2017.

Ovaj dokument predstavlja zajednički napor organizacija i pojedinaca uključenih u rad Inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovina da pruže dio odgovora na Upitnik Evropske komisije za BiH.
Dokument se oslanja na četverogodišnji rad Inicijative koja kroz alternativne izvještaje, od 2013. godine, daje pregled napretka BiH na putu u Evropsku uniju. Odgovori predstavljeni ovdje nisu sveoubuhvatni u smislu odgovora na sva pitanja u Upitniku, niti nam je to bio cilj.

 

Sveobuhvatne odgovore treba da dostavi država BiH, a organizacije civilnog društva željele su predstaviti svoju perspektivu i ponuditi odgovore na pitanja koja se tiču, prije svega, demokratije, ljudskih prava i vladavine prava u BiH. Odgovori su zasnovani na znanju, analizama i direktnim iskustvima organizacija civilnog društva sa terena. Naš cilj je dati dodatak zvaničnim odgovorima i doprinijeti preciznijoj, uravnoteženijoj i na građane orijentisanoj procjeni pitanja mjerodavnih za status kandidature BiH u EU.
Čvrstog smo uvjerenja da napredak BiH ka članstvu u EU treba da bude temeljan i upotpunjen sa stvarnim reformama, boljom upravom i jačanjem demokratskog procesa kako bi građani BiH stvarno imali koristi od procesa pridruživanja EU. Nadamo se da će ovaj dokument doprinijeti dostizanju tog cilja.

Odgovore na upitnik možete preuzeti OVDJE