Članice Inicijative održale su sastanak sa Delegacijom Evropske unije i ambasadama

image (4)28.04.2015. godine članice Inicijative za monitoring evropskih integrcija BiH održale su sastanak sa predstavnicima/ama Delegacije Evropske unije i predstavnicima/ama ambasada čije države su članice EU a koje imaju sjedište u BiH.

Teme o kojima smo, između ostalog, razgovarali/e su novi pristup EU prema BiH – kako naprijed, izrada reformske agende za podnošenje valjane aplikacije za članstvo BiH u EU, uloga i pozicija organizacija civilnog društva u izradi i implementaciji obaveza proisteklih iz EU inicijative, govorili smo i o izradi i doprinosu u izradi Izvještaja o napretku BiH 2015, struktuisanom dijalogu o pravosuđu i drugim pitanjima vladavine prava kao i mnogim drugim temama.

Članice Inicijative iznijele su bojazan da će reforme biti samo deklerativno obvezne za nositelje vlasti jer organizacije civilnog društva, mediji kao ni akademska zajednica neće biti učesnice u formiranju prijedloga socio-ekonomskih reformi.  Iako nećemo direktno učestvovati u procesu izrade reformske agende, dobili smo obećanje iz Delegacije Evropske unije u BiH da ćemo u jednom dijelu procesa svakako biti pozvani/e na konsultacije vezane za izradu i implementaciju reformskih procesa.  Poruka oko koje su se učesnici/e sastanka svakako složili jeste da borba za ljudska prava ne smije izostati sa agende te da će članice Inicijative raditi na preporukama koje garantuju vladavinu prava i poštivanje ljudskih prava.

Tokom mjeseca maja predstavnici MMF-a, Svjetske banke, Evropske unije kao i drugi relevantni međunarodni predstavnici sastati će se sa predsjedavajućim Vijeća ministara kao i entitetskim premijerima sa kojima će razviti i finalizirati prioritete određene u Sporazumu za rast i zapošljavanje u BiH.

Zvanični Izvještaj o napretku BiH 2015 biti će objavljen 14. oktobra 2015. godine.

Sarajevo, 29.04.2015. godine