Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH // Pregled aktivnosti u 2018. godini

Maj 2018.

Već punih pet godina Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH daje doprinos praćenju reformi i nadgleda primjenu politika, prava i standarda Evropske unije, fokusirajući se na pitanja demokratizacije, vladavine prava, te ljudskih i manjinskih prava. Inicijativa kao neformalna koalicija danas broji četrdeset članica. Detaljnije o Inicijativi pročitajte ovdje.

Ovogodišnji doprinos praćenju evropskih integracija Inicijativa je dala već kroz objavu različitih publikacija koje su dostupne ovdje, te kroz objavu Alternativnog analitičkog izvještaja o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji 2018: politički kriteriji, koji je dostupan ovdje.

Nakon što je Evropska komisija objavila svoj Privremeni izvještaj o Bosni i Hercegovini, Inicijativa će kao i prethodnih godina pripremiti komparativni pregled izvještaja kojeg objavljuje Evropska komisija i alternativnog izvještaja kojeg objavljuje Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH.

U svrhu izrade narednog alternativnog izvještaja, Inicijativa će okupiti svoje članice i održati strateško planiranje na kojem će se razviti metodologija novog izvještaja, te rasporediti ključne oblasti za praćenje među članicama Inicijative. Osim toga, dogovorit će se i druge aktivnosti Inicijative za period tekuće godine.

Inicijativa je već započela sa praćenjem izmjena i dopuna Zakona o radu u institucijama BiH, naročito odredbi koje se odnose na udruženja i fondacije, potom odredbi koje se odnose na diskriminaciju kao težu povredu službene dužnosti, te pitanje porodiljskog odsustva.

Imajući u vidu da će se 7. oktobra održati Opšti izbori u BiH, Inicijativa će pripremiti Izvještaj o radu institucija vlasti u BiH na ispunjenju Decembarskih zahtjeva 2014-2018. Decembarski zahtjevi obuhvataju 78 Inicijativinih zahtjeva koji predstavljaju listu prioritetnih i konkretnih obaveza za nositelje/ice vlasti na svim nivoima u ovom četverogodišnjem mandatu. Decembarski zahtjevi su dostupni ovdje.

Druga pitanja kojima ćemo posvetit posebnu pažnju tokom ove godine su izmjene i dopune Zakona o ombudsmanu što je od posebnog značaja, jer uređuje rad centralne institucije za zaštitu ljudskih prava u BiH, te analiza poglavlja 23 i 24 koja su ključna poglavlja pregovora sa EU u procesu evropskih integracija.

Za period nakon Opštih izbora, kao dio svojih zagovaračkih aktivnosti, Inicijativa priprema niz sastanaka sa ključnim akterima u okviru studijske posjete Briselu, ukčjučujući Evropsku komisiju, DG NEAR, Evropski parlament, te druge EU institucije.

U cilju upoznavanja javnosti sa procesom evropskih integracija i pojedinim oblastima od značaja za sam proces, Inicijativa će tokom ove godine objaviti niz autorskih članaka, koji će se periodično objavljivati na Inicijativnoj web stranici. Tematski će biti pokrivene oblasti vladavine prava, ljudskih prava, demokratije, te sam proces evropskih integracija. Inicijativa će snimiti TV i radio emisije u cilju upoznavnaja javnosti o pitanjima koja su od posebnog značaja za javnost.

Osim gore navedenih aktivnosti, Inicijativa kontinuirano tokom cijele godine organizuje ili učestvuje na redovnim i sporadičnim sastancima, konsultacijama i konferencijama, sa svojim članicama, drugim organizacijama civilnog društva, institucijama BiH i EU, te svim drugim ključnim akterima u procesu evropskih integracija BiH.

Sve detaljnije informacije o radu Inicijative ili načinu na koji se možete priključiti možete dobiti upitom na [email protected].