Poziv organizacijama da se priključe Inicijativi za monitoring evropskih integracija BiH

Pozivamo Vas da se priključite Inicijativi za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Ova Inicijativa je neformalna koalicija organizacija civilnog društva koja ima za cilj praćenje reformi i načina primjena politika i prava Evropske unije u procesu evropskih integracija.

Dakle, cilj Inicijative je da se na transparentan, stručan, nepristrasan i vanstranački način vrši monitoring procesa evropskih integracija. Želimo na efikasan način pratiti rad vlasti tokom cijelog mandata i stalno obavještavati domaću i međunarodnu javnost o svim pozitivnim i negativnim pomacima u procesu integracija. Inicijativa prepoznaje potrebu za  povezivanjem i osnaživanjem organizacija civilnog društva koje rade na promociji i zaštiti ljudskih prava i promociji EU integracija na lokalnim i nacionalnom nivou.

Stoga, pozivamo Vašu organizaciju da učestvuje u izradi paper-a na jednu od slijedećih tema:

  • demokratija i vladavina prava (Ustav, funkcionisanje parlamenta, vlade, javna uprava, Obdusman, pravosudni sistem- reforme pravosuđa, nepristrasnost, neovisnost, odgovornost, efikasnost pravosuđa, antikorupcija- zakoni i strategije)
  •  ljudska prava i zaštita manjina (poštivanje međunarodnog prava o ljudskim pravima,  građanska i politička prava, pristup pravdi, smrtna kazna, zatvori, sloboda izražavanja; udruživanja; mišljenja; religije; organizacije civilnog društva, ženska prava, rodna ravnopravnost, dječija prava, anti-diskriminaciona politika, radnička prava, vlasnička prava, prava socijalno ugroženih,  zaštita manjina, Roma, izbjeglica)
  •  regionalna pitanja, međunarodne obligacije, bilateralni odnosi (CoE konvencije, Daytonski sporazum, ICTY, ICC, Sarajevo Declaration Process, Nestali, Saradnja sa- Albanija, Hrvatska, BJR Makedonija, Srbija, Kosovo, Turska)

Paper-i će biti periodično objavljivani, a Vaša organizacija bi bila uključena kao partnerska organizacija u izradi Shadow report-a, čime će aktivnosti i rezultati Vaše organizacije, kao i organizacija sama, biti promovisani i dostupni široj javnosti