Pregovori o izmjenama Ustava i Izbornog zakona BiH zahtijevaju transparentnost i učešće civilnog društva

S ciljem doprinosa primjene politika, prava i standarda Evropske unije, Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine kao neformalna koalicija četrdeset organizacija civilnog društva ovom prilikom još jednom želi da skrene pažnju i izrazi svoje nezadovoljstvo načinom na koji se, već izvjesno vrijeme, vode razgovori i pregovori po pitanju eventualnih promjena ustavno-pravne stečevine Bosne … Continued

Osvrt na Prednacrt Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH

Autorica: Ena Kljajić Grgić, Transparency International BiH Dana 18. marta 2021. godine istekao je rok za dostavljanje komentara na Prednacrt Zakona o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine koji je 16. februara 2021.g. objavilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine na portalu https://ekonsultacije.gov.ba. Kao razloge za izradu ovog Zakona Ministarstvo je navelo međunarodno preuzete obaveze Bosne … Continued

Javni ili privatni interes, pitanje je sada?

Autor: Harun Išerić U BiH je trenutno na snazi Zakon o sukobu interesa (Zakon) koji je donesen 2002. godine, a potom izmijenjen i dopunjen sedam puta. Izmjenama i dopunama Zakona iz 2013. godine zakonodavac je učinio najveće intervencije u njegove suštinske odredbe, na način da su mehanizmi za njegovo provođenje u potpunosti izmijenjeni (formirana je … Continued

Preporuke za unapređenje Zakona o sukobu interesa BiH

Autorica: Ivana Korajlić Urednica: Dajana Bakić Izdavač: Sarajevski otvoreni centar (www.soc.ba) u ime Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH (www.eumonitoring.ba) Publikacija na B/H/S jeziku dostupna ovdje. Publikacija na engleskom jeziku dostupna ovdje.  

Odnos BiH i EU: Kako do potpunog poštivanja ljudskih prava migranata i tražitelja azila

Svjedoci_kinje smo alarmantnog trenda kršenja ljudskih prava neregularnih migranata, tražitelja azila i izbjeglica u svim dijelovima Evrope što nažalost uključuje i BiH. Neregularne migracije ne predstavljaju krivično djelo i samim tim neregularni migranti uživaju određena prava i slobode. Jedno od njih je i pravo da izjave azil odnosno pravo da pristupe pravičnom i efikasnom sistemu … Continued

BH Radio 1: O Zakonu o sukobu interesa sa Damirom Arnautom i Ivanom Korajlić

U saradnji sa BH Radiom 1, u njihovom otvorenom programu na temu Zakona o sukobu interesa govorili su Damir Arnaut, jedan od predlagača zakona i Ivana Korajlić iz organizacije Transparency International koja radi na zagovaranju ovog zakona. Emisiju možete preslušati u nastavku. width=”560” height=”315” frameborder=”0” allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Prava tražitelja azila u BiH su samo ‘’slovo na papiru’’

Piše: Azra Delmanović Povećan broj ulazaka stranih državljana za koje se uglavnom koriste pojmovi migranti ili ljudi u pokretu u Bosni i Hercegovini je primijećen u martu 2016. godine, nakon zatvaranja tzv. Balkanske rute, koja je do tada bila puštena u Đevđeliji i išla je dalje prema Mađarskoj i Hrvatskoj. Od tada, pa do danas … Continued

Trenutni položaj migranata i tražitelja azila u Bosni i Hercegovini

Piše: Liam Isić Na osnovu informacije podijeljene od strane UN-ove agencije za izbjeglice, UNHCR, od 2018. godine do danas je na teritorij Bosne i Hercegovine stiglo oko 68 000 migranata i tražitelja azila iz različitih zemalja. Tranzitni putevi kroz Bugarsku, Republiku Sjevernu Makedoniju, Srbiju, Albaniju i Crnu Goru, dovode upravo do BiH. Opštepoznato je da … Continued

Migrantska kriza i njene refleksije na europski put BiH

Piše: Liam Isić Pristupanje Europskoj Uniji je strateški plan Bosne i Hercegovine, a na tom integracijskom putu BiH je dužna preduzeti neophodne mjere koje podrazumijeva članstvo u EU. U svrhu realizacije određenih aktivnosti u skladu s tim mjerama EU obezbjeđuje financijsku pomoć, kao i u slučaju ulaganja u jačanje kapaciteta BiH za rukovođenje migracijama, i … Continued

Ostvareni veliki koraci za prava LGBTI osoba

Piše: Selma Kešetović Bosna i Hercegovina, unatoč iznimno kompleksnom državnom, entitetskom i kantonalnom aparatu, bilježi pomake na polju borbe protiv diskriminacije na osnovu rodnog i seksualnog identiteta. Otpor promjenama u korist različitosti najprije je kulturološki, i tu je uvijek pitanje je li starija kokoš ili jaje, odnosno da li prije treba doći do promjene u … Continued

Aktivna participacija građana_ki u postupku kreiranja zakona i propisa je pokazatelj demokratske zrelosti

Razgovarao: Mirza Halilčević Period pandemije koronavirusa, još jednom je posvjedočio koliko je visok nivo transparentnosti rada politički lidera_ki važan. Pored navedenog, jednako je bitan i monitoring koji građani_ke trebaju da vrše i na koji imaju pravo. Aktivna participacija građana_ki u postupcima donošenja važnih političkih odluka koje utječu na kvalitet svakodnevnog života, zapravo je ključna i … Continued

Ekonomska pozicija žene ili zadnja stranica javnog momentuma u BiH

Piše: Vildana Džekman, pravnica i aktivistkinja Fondacije CURE Ekonomska pozicija žena u BiH je klizni teren ne samo za žene nego za sve one koji/e od straha od prokliznuća “bježe“ od te teme na sigurne momentume. Institucionalne politike su pod velom normiranih prividnih rodnih epiteta, mjere ekonomskog jačanja žena aposlutno stavili ciljano na zadnji pogonski … Continued