Hoće li izborni sistem BiH konačno biti usklađen sa demokratskim tekovinama i standardima?

Autor: Denis Čarkadžić Tokom neizborne, 2021. godine, a sudeći po najavama i očekivanjima kako domaćih političkih aktera u Bosni i Hercegovini, tako i ključnih međunarodnih faktora, reforma ustavno-pravnog sistema naše zemlje trebala ni konačno biti pokrenuta sa mrtve tačke. U prvom redu to bi se trebalo odnositi na reforme kojima bi se implementirale presude Evropskog … Continued

VIDEO: Promovisan Alternativni izvještaj o aplikaciji BiH za članstvo u EU za 2019. – 2020. godinu: politički kriteriji

8. jula 2021. godine održana je promocija Alternativnog izvještaja o aplikaciji BiH za članstvo u EU za 2019. – 2020. godinu: politički kriteriji, koji je radila Inicijativa za monitoring EU integracija u BiH. Na promociji su učestvovali_e autori_ce izvještaja: Denis Čarkadžić (UG Zašto ne), Uglješa Vuković (Transparency International BiH), Dragana Dardić (Helsinški parlament građana Banja … Continued

Alternativni izvještaj o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji za 2019. – 2020. godinu: politički kriteriji

Alternativni izvještaj o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji za 2019. – 2020. godinu: politički kriteriji odnosi se na političke kriterije za članstvo u EU, te sadrži i Specijalni izvještaj o lokalnim izborima u Mostaru koji su se održali u 2020. godini i uticaju COVID-19 restrikcija na zaštitu i poštivanje ljudskih prava … Continued

Izmjene i dopune Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH trebaju obuhvatiti sve substancijalne zahtjeve iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine pozdravlja proces izmjena i dopuna Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH koji su usmjereni na provođenje preporuka i smjernica sadržanih u međunarodnim aktima koje je BiH ratifikovala, preporukama i mišljenjima međunarodnih tijela među kojima posebno ističemo Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU … Continued

Ključni priroteti iz oblasti vladavine prava moraju biti suštinski zadovoljeni

Autor: Emir Velić Već duže od dvije godine dominantna tema diskusije o vanjskoj politici Bosne i Hercegovine jeste Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Dokument, objavljen u maju 2019. godine, javnosti je najpoznatiji zbog svog zaključka u kojem je navedeno 14 prioriteta koje vlasti trebaju ispuniti, poboljašavajući zakonodavni i institucionalni okvir, … Continued

Otvoreno pismo Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine[1], kao neformalna koalicija četrdeset organizacija civilnog društva,  želi kroz otvoreno pismo prema nadležnim institucijama vlasti doprinjeti ubrzanju i kredibilnosti procesa eurointegracija Bosne i Hercegovine. Ovaj proces za rezultat treba da ima efikasnije funkcionisanje državnog aparata, otklanjanje svih vrsta diskriminacije iz ustavno-pravnog poretka BiH, borbu protiv korupcije te … Continued

Osvrt na usvojeni Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa integracija u EU

Na 16. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupstine BiH odrzžanoj 8. aprila 2021. godine, usvojen je Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija. Ovaj dokument sadrži dva segmenta: Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija kao i Zajednicku izjavu članova kolegija PS BiH, Parlamenta FBiH, Narodne skupštine RS … Continued

Pregovori o izmjenama Ustava i Izbornog zakona BiH zahtijevaju transparentnost i učešće civilnog društva

S ciljem doprinosa primjene politika, prava i standarda Evropske unije, Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine kao neformalna koalicija četrdeset organizacija civilnog društva ovom prilikom još jednom želi da skrene pažnju i izrazi svoje nezadovoljstvo načinom na koji se, već izvjesno vrijeme, vode razgovori i pregovori po pitanju eventualnih promjena ustavno-pravne stečevine Bosne … Continued

Osvrt na Prednacrt Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH

Autorica: Ena Kljajić Grgić, Transparency International BiH Dana 18. marta 2021. godine istekao je rok za dostavljanje komentara na Prednacrt Zakona o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine koji je 16. februara 2021.g. objavilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine na portalu https://ekonsultacije.gov.ba. Kao razloge za izradu ovog Zakona Ministarstvo je navelo međunarodno preuzete obaveze Bosne … Continued

Javni ili privatni interes, pitanje je sada?

Autor: Harun Išerić U BiH je trenutno na snazi Zakon o sukobu interesa (Zakon) koji je donesen 2002. godine, a potom izmijenjen i dopunjen sedam puta. Izmjenama i dopunama Zakona iz 2013. godine zakonodavac je učinio najveće intervencije u njegove suštinske odredbe, na način da su mehanizmi za njegovo provođenje u potpunosti izmijenjeni (formirana je … Continued

Preporuke za unapređenje Zakona o sukobu interesa BiH

Autorica: Ivana Korajlić Urednica: Dajana Bakić Izdavač: Sarajevski otvoreni centar (www.soc.ba) u ime Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH (www.eumonitoring.ba) Publikacija na B/H/S jeziku dostupna ovdje. Publikacija na engleskom jeziku dostupna ovdje.  

Odnos BiH i EU: Kako do potpunog poštivanja ljudskih prava migranata i tražitelja azila

Svjedoci_kinje smo alarmantnog trenda kršenja ljudskih prava neregularnih migranata, tražitelja azila i izbjeglica u svim dijelovima Evrope što nažalost uključuje i BiH. Neregularne migracije ne predstavljaju krivično djelo i samim tim neregularni migranti uživaju određena prava i slobode. Jedno od njih je i pravo da izjave azil odnosno pravo da pristupe pravičnom i efikasnom sistemu … Continued