Zajedničko tržište u oblasti poljoprivrede

Prema preporuci Komisije zakoni koji reguliraju direktna plaćanja moraju biti usklađeni na nivou države te postepeno ih usaglasiti sa pravilima EU, kao i odvajanje direktnih plaćanja pomoći od proizvodnje. Dodatno tome, Bosna i Herzegovina treba da uspostavi administrativne strukture koje su neophodne za zajedničku poljoprivrednu politiku.

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu

S obzirom na činjenicu da su sigurnost i zdravlje na radnom mjestu u Bosni i Hercegovini razdvojeni, koncept sigurnosti i zdravlja na radu nikad nije ni zaživio ili je on na relativno niskom nivou.

Obrazovanje i EU integracije (1/2)

“Kvalitet obrazovanja (je) neadekvatan. Potrošnja na istraživanja i razvoj je niska. Kvalitet fizičkog kapitala u zemlji je narušen hroničnim pomanjkanjem ulaganja i neefikasnom realizacijom.“

Monetarna politika i Centralna banka u kontekstu EU integracija BiH

Iz procesa pružanja pomoći od strane Evropske unije, može se vidjeti da sama Unija nastoji pružiti značajnu podršku Bosni i Hercegovini u sektoru monetarne i ekonomske politike koju država može iskoristiti na najbolji mogući način i započeti svoj put ka integracijama u Evropsku uniju.

Ravnopravnost između žena i muškaraca u zapošljavanju i socijalnoj politici

U Analitičkom izvještaju Evropske komisije o Aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji ističe se da u kontekstu Bosne i Hercegovine ne postoje ciljane strategije niti akcioni planovi isključivo za pitanja diskriminacije u vezi sa zapošljavanjem što pokazuje da je primjena propisa o zabrani diskriminacije u praksi na izuzetno niskom nivou.

Nauka i istraživanje – prevazilaženje fragmentiranog sistema?

Prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju BiH i države članice EU trebaju da podstiču saradnju u civilnim naučnim istraživanjima i tehnološkom razvoju na osnovu uzajamne koristi. Bosna i Hercegovina je postigla određeni nivo pripremljenosti u oblasti nauke i istraživanja.

Funkcionalno unutrašnje energetsko tržište: Energetsko tržište u BiH i perspektive EU saradnje

Funkcionalnost unutrašnjeg energetskog tržišta, u skladu sa EU smjernicama u BiH narušena je nerješavanjem pitanja naftnih i gasnih zaliha. Izbacivanje uglja uzimajući u obzir industrijsku i transportno nasljeđe Bosne i Hercegovine će biti veoma težak i dugotrajan proces za državu jer energetska tranzicija ka transevropskim mrežama (TEN-T i TEN-e) podrazumjeva modernizaciju i promjenu koncepta tehnologije i transporta.

Ustavne promjene u kontekstu Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvu u EU (drugi dio)

Evropska komisija (Komisija) je 29. maja 2019. godine objavila Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine (BiH) za članstvo u Evropskoj uniji (Mišljenje). Također, objavljen je i Analitički izvještaj u kojem se upoređuje stanje u BiH sa standardima Evropske unije. U Mišljenju je Komisija na nekoliko mjesta ukazala na minimalne ustavne intervencije koje je potrebno izvršiti u Ustavu BiH.

Ustavne promjene u kontekstu Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvu u EU

Evropska komisija (Komisija) je 29. maja 2019. godine objavila Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine (BiH) za članstvo u Evropskoj uniji (Mišljenje). Također, objavljen je i Analitički izvještaj u kojem se upoređuje stanje u BiH sa standardima Evropske unije. U Mišljenju je Komisija na nekoliko mjesta ukazala na minimalne ustavne intervencije koje je potrebno izvršiti u Ustavu BiH.