Alternativni izvještaj o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji za 2019. – 2020. godinu: politički kriteriji

Alternativni izvještaj o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji za 2019. – 2020. godinu: politički kriteriji odnosi se na političke kriterije za članstvo u EU, te sadrži i Specijalni izvještaj o lokalnim izborima u Mostaru koji su se održali u 2020. godini i uticaju COVID-19 restrikcija na zaštitu i poštivanje ljudskih prava … Continued

Preporuke za unapređenje Zakona o sukobu interesa BiH

Autorica: Ivana Korajlić Urednica: Dajana Bakić Izdavač: Sarajevski otvoreni centar (www.soc.ba) u ime Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH (www.eumonitoring.ba) Publikacija na B/H/S jeziku dostupna ovdje. Publikacija na engleskom jeziku dostupna ovdje.  

Odnos BiH i EU: Kako do potpunog poštivanja ljudskih prava migranata i tražitelja azila

Svjedoci_kinje smo alarmantnog trenda kršenja ljudskih prava neregularnih migranata, tražitelja azila i izbjeglica u svim dijelovima Evrope što nažalost uključuje i BiH. Neregularne migracije ne predstavljaju krivično djelo i samim tim neregularni migranti uživaju određena prava i slobode. Jedno od njih je i pravo da izjave azil odnosno pravo da pristupe pravičnom i efikasnom sistemu … Continued

Uloga organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovina u kreiranju politika EU u kontekstu procesa pridruživanja

Evropska unija podržava rad OCD-a u BiH kroz programe određene da doprinesu procesu pridruživanja i ulozi OCD-a onako kako je EU vidi. Ipak, u slučaju BiH, da li je način na koji su OCD finansirane (procedure, teme, projekti, evaluacija) adekvatan potrebama države? Da li to i kako utiče na ulogu OCD-a u kreiranju politika EU u kontekstu procesa pridruživanja?

Finansiranje organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini prema standardima Evropske unije u procesu pridruživanja

Fokus ove publikacije je uloga OCD-a u BiH kroz programe i politike finansiranja od strane EU. Često se ponavlja u zvaničnim EU izjavama i izvještajima da je “osnaženo civilno društvo krucijalna komponenta jednog demokratskog sistema i da treba biti prepoznato kao takvo od strane državnih institucija”. Ipak, u smislu razumijevanja kako osnaživanje i rad OCD-a, kroz različite opcije finansiranja koje nudi EU, utiče i doprinosi procesu proširenja, potrebno je pogledati šta je i kako bilo finansirano, te šta su rezultati.

Od Mišljenja do otvaranja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji: Zašto je Bosancima i Hercegovcima svejedno i zašto bi im trebalo biti važno

Poučeni iskustvom zadnje dvije decenije, Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu za članstvo BiH, objavljeno u maju prošle godine, u bosanskohercegovačkoj javnosti dočekano je oprezno i s dozom cinizma. Cilj ove publikacije je da baci svjetlo na sadržaj i zahtjeve ovog dokumenta te da ukaže na potencijalnu ulogu koje ovo mišljenje može imati na svakodnevni život stanovnika BiH.

Model Zakona o javnom okupljanju

Model Zakona o javnom okupljanju pripremljen je u namjeri da se predstavi zakonski prijedlog koji nastoji ispoštovati međunarodne prakse i standarde u vezi sa pravom na slobodu okupljanja.

Interne procedure za zaštitu of diskriminacije – Jaz između teorije i prakse

Brojni međunarodni sporazumi kojima je Bosna i Hercegovina pristupila, kao i ustavi koji su na snazi garantuju zabranu različitih oblika diskriminacije. Prava propisana međunarodnim dokumentima i ustavnim odredbama pretočena su u zakonske odredbe kroz Zakon o zabrani diskriminacije, ali i Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

Primjena Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine na udruženja i fondacije

Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, između ostalog, reguliše i radno-pravni status zaposlenika_ca u udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (član 1, stav 2, tačka c). Formulacija da se ovaj Zzakon odnosi i na zaposlenike_ce u udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ne navodi jasno da li se to odnosi isključivo na ona udruženja i fondacije koje osnivaju BiH i njene institucije, ili i na udruženja i fondacije registrovane pri Ministarstvu pravde BiH, a koje osnivaju građani_ke i pravna lica koja nisu u vlasništvu BiH.

Izvještaj o ispunjenju Decembarskih zahtjeva 2014-2018

Na kraju mandatnog perioda u 2018. godini moguće je povući liniju i dobiti jasnu predstavu o tome koliko je učinjeno za protekle četiri godine na pitanjima funkcionisanja države, vladavine prava i ljudskih prava ili ono što bi u pravnoj stečevini EU potpadalo pod poglavlja 23 i 24.