Potemkinova kandidatura: Alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu za članstvo u Evropskoj uniji za 2022. godinu – politički kriteriji

Dodjeljivanje kandidatskog statusa za članstvo Bosne i Hercegovine (BiH) u Evropskoj Uniji (EU) bi neupućene moglo navesti da vjeruju kako su institucije i politički_e predstavnici_e ostvarili napredak u reformskim procesima i približili ovu zemlju standardu zemalja članica. Alternativni izvještaj Inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine1 nudi osvrt i perspektivu organizacija civilnog društva o … Continued

Smjernice za pružanje zagovaračkog doprinosa organizacija civilnog društva u BiH u procesu evrounijskih integracija: Politički kriteriji

Ovaj informativno-zagovarački dokument nastaje u kontekstu odsustva nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, što je jedna od preporuka iz Mišljenja Evropske komisije o spremnosti Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji (EU). Usvajanje ovog dokumenta biće jasan znak da je nedoumicama vezanim za nadležnosti unutar BiH kraj, pa će i proces zagovaranja … Continued

Alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu za članstvo u Evropskoj uniji za 2021. godinu: politički kriteriji

Najznačajniji politički akteri u Bosni i Hercegovini će na pitanje šta misle o evropskom putu te zemlje odgovoriti da podržavaju punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Sa druge strane, rezultati u ispunjavanju 14 prioriteta iz Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU i usporeni reformski procesi govore da je ta podrška uglavnom nominalna. Inicijativa … Continued

Regulisanje finansiranja organizacija civilnog društva u FBiH iz javnih budžeta

Kompleksno administrativno ustrojstvo Bosne i Hercegovine onemogućava potpuno sagledavanje cjelokupne situacije u bilo kojoj oblasti, pa tako i u oblasti civilnog društva ili, mnogo specifičnije, u oblasti udruženja i fondacija. Nemoguće je utvrditi tačan broj registrovanih udruženja i fondacija jer se one mogu osnovati na različitim administrativnim nivoima i upisati u različite registre (njih osamnaest), … Continued

Modeli za izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava

Pronalazak rješenja za reformu izbornog sistema Bosne i Hercegovine (BiH) predstavlja ključnu prekretnicu za budućnost BiH i prelazak iz faze postratnog društva u tranzicijsku demokratiju u kontekstu širih integracionih procesa. Promjenom dosadašnjeg izbornog sistema promijenila bi se i dosadašnja paradigma odgovornosti u okviru isključivo etničkih grupa bez bilo kakve odgovornosti za cjelokupnost bosanskohercegovačkog društva. Naravno … Continued

Alternativni izvještaj o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji za 2019. – 2020. godinu: politički kriteriji

Alternativni izvještaj o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji za 2019. – 2020. godinu: politički kriteriji odnosi se na političke kriterije za članstvo u EU, te sadrži i Specijalni izvještaj o lokalnim izborima u Mostaru koji su se održali u 2020. godini i uticaju COVID-19 restrikcija na zaštitu i poštivanje ljudskih prava … Continued

Preporuke za unapređenje Zakona o sukobu interesa BiH

Autorica: Ivana Korajlić Urednica: Dajana Bakić Izdavač: Sarajevski otvoreni centar (www.soc.ba) u ime Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH (www.eumonitoring.ba) Publikacija na B/H/S jeziku dostupna ovdje. Publikacija na engleskom jeziku dostupna ovdje.  

Odnos BiH i EU: Kako do potpunog poštivanja ljudskih prava migranata i tražitelja azila

Svjedoci_kinje smo alarmantnog trenda kršenja ljudskih prava neregularnih migranata, tražitelja azila i izbjeglica u svim dijelovima Evrope što nažalost uključuje i BiH. Neregularne migracije ne predstavljaju krivično djelo i samim tim neregularni migranti uživaju određena prava i slobode. Jedno od njih je i pravo da izjave azil odnosno pravo da pristupe pravičnom i efikasnom sistemu … Continued

Uloga organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovina u kreiranju politika EU u kontekstu procesa pridruživanja

Evropska unija podržava rad OCD-a u BiH kroz programe određene da doprinesu procesu pridruživanja i ulozi OCD-a onako kako je EU vidi. Ipak, u slučaju BiH, da li je način na koji su OCD finansirane (procedure, teme, projekti, evaluacija) adekvatan potrebama države? Da li to i kako utiče na ulogu OCD-a u kreiranju politika EU u kontekstu procesa pridruživanja?

Finansiranje organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini prema standardima Evropske unije u procesu pridruživanja

Fokus ove publikacije je uloga OCD-a u BiH kroz programe i politike finansiranja od strane EU. Često se ponavlja u zvaničnim EU izjavama i izvještajima da je “osnaženo civilno društvo krucijalna komponenta jednog demokratskog sistema i da treba biti prepoznato kao takvo od strane državnih institucija”. Ipak, u smislu razumijevanja kako osnaživanje i rad OCD-a, kroz različite opcije finansiranja koje nudi EU, utiče i doprinosi procesu proširenja, potrebno je pogledati šta je i kako bilo finansirano, te šta su rezultati.

Od Mišljenja do otvaranja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji: Zašto je Bosancima i Hercegovcima svejedno i zašto bi im trebalo biti važno

Poučeni iskustvom zadnje dvije decenije, Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu za članstvo BiH, objavljeno u maju prošle godine, u bosanskohercegovačkoj javnosti dočekano je oprezno i s dozom cinizma. Cilj ove publikacije je da baci svjetlo na sadržaj i zahtjeve ovog dokumenta te da ukaže na potencijalnu ulogu koje ovo mišljenje može imati na svakodnevni život stanovnika BiH.

Model Zakona o javnom okupljanju

Model Zakona o javnom okupljanju pripremljen je u namjeri da se predstavi zakonski prijedlog koji nastoji ispoštovati međunarodne prakse i standarde u vezi sa pravom na slobodu okupljanja.