Primjena Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine na udruženja i fondacije

Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, između ostalog, reguliše i radno-pravni status zaposlenika_ca u udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (član 1, stav 2, tačka c). Formulacija da se ovaj Zzakon odnosi i na zaposlenike_ce u udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ne navodi jasno da li se to odnosi isključivo na ona udruženja i fondacije koje osnivaju BiH i njene institucije, ili i na udruženja i fondacije registrovane pri Ministarstvu pravde BiH, a koje osnivaju građani_ke i pravna lica koja nisu u vlasništvu BiH.

Izvještaj o ispunjenju Decembarskih zahtjeva 2014-2018

Na kraju mandatnog perioda u 2018. godini moguće je povući liniju i dobiti jasnu predstavu o tome koliko je učinjeno za protekle četiri godine na pitanjima funkcionisanja države, vladavine prava i ljudskih prava ili ono što bi u pravnoj stečevini EU potpadalo pod poglavlja 23 i 24.

Komentari na Strategiju komuniciranja o pristupanju BiH EU

Februar, 2018 Cilj ovih komentara je da pomognu unaprjeđenje teksta Strategije, te da eventualno pomognu njenu što efikasniju sprovedbu. Imajući u vidu značaj pravilnog komuniciranja poruka vezanih za proces evropskih integracija široj javnosti, komentari su također usmjereni i ka što jasnijem definisanju relevantnih učesnika u procesu, njihovom koordinisanom pristupu komuniciranju vezanom za proces evropskih integracija … Continued

Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske unije

Objavljujemo publikaciju Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske unije, autorice Natalije Petrić, nastalu u saradnji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i Sarajevskog otvorenog centra u ime Inicijative za monitoring EU integracija u BiH